• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคที่มีคุณภาพ   และทั่วถึง

  2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน และท้องถิ่น

  4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  6.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  7. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ

  8.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-09 17:22:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุรีพรรณ เหรียญทอง

 • นางเพลินพิศ งามสง่าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,942
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020121@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอมลธีรา จันทะไทย์ โทรศัพท์: 0981039667 อีเมล์: 43020121@nogkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]