โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2462 โดยหลวงนิคมพรรณเขต นายอำเภอ

  ท่าบ่อเป็นผู้นำในการจัดตั้ง โดยใช้ศาลาวัดบ้านโพธิ์ตากเป็นที่เรียน ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล

   ( วัดบ้านโพธิ์ตาก ) มีนายสี เชื้อกลางใหญ่ เป็นครูใหญ่ พระภิกษุเสือ โสจันหอม เป็นครูน้อย  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

                  พ.ศ. 2882  นายเบญจ  ดอนเกิด เป็นครูใหญ่ ได้รับจดสรรงบประมาณ 1,500 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียน ( แบบ ป.1ฉ ) ขนาด 4 x 45 เมตร  ได้เปิดทำการสอนถึงชันประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อพ.ศ. 2504 จำนวน 1 ห้องเรียน

                  พ.ศ. 2509  นายตัน เขื่อนแก้ว เป็นครูใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน  80,000  บาท

  ( แปดหมื่นบาทถ้วน ) สร้างอาคารเรียนแบบ 014 ขนาด 8 x 36 เมตร  จำนวน  4  ห้องเรียน และ พ.ศ. 2510  ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  100,000  บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 8 x 36 เมตร  จำนวน 4 ห้องเรียน

                  พ.ศ. 2518  นายวีระศักดิ์  วงศ์สุวรรณ  เป็นครูใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  120,000  บาท( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 8.50 x 27 เมตร  จำนวน 3 ห้องเรียน

                  พ.ศ. 2521 นายนวล  คำสวัสดิ์   เป็นครูใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  120,000  บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ ขนาด 8.50 x 27 เมตร  จำนวน

  3 ห้องเรียน

                  พ.ศ.2532  นายสงคราม  ศรีชานนท์  เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  890,000  บาท ( แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช. 205 / 29 จำนวน  1  หลัง

                  พ.ศ.  2537  นายซุยเหล็ง  รัตนติสร้อย  เป็นอาจารย์ใหญ่  ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่าน พระราชนิโรธรังสี  คัมภีรปัญญาวิศิษย์ ( หลวงปู่เทสก์  เทศรังสี ) เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง  อำเภอศรีเชียงใหม่  ให้งบก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แทนที่อาคารเรียนแบบ 014 หลังเก่าที่รื้อถอนไปตามแบบ  สปช. 105/ 29  จำนวน  8  ห้องเรียน เป็นเงิน 1,730,000  บาท  ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน )

                  หลังจากนายซุยเหล็ง  รัตนติสร้อย  ได้ถึงแก่กรรมลง  นายจรวย  ทมประดิษฐ์  ได้รักษาการแทน จนถึง พ.ศ. 2542  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสาคร  กมุทศรี  จากโรงเรียนอาโอยาม่า 2 มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึง พ.ศ 2551

                  พ.ศ. 2551  นางสาวประณมพร  เพ็ชร์โปรี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อปรับปรุงโรงอาหาร  เป็นเงิน 200,000  บาท  ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณจากสพฐ. ค่าก่อสร้างขายเขตไฟฟ้า 

  เป็นเงิน  124,300  บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม สพฐ. 4   จำนวน 1  หลัง เป็นเงิน  352,000 บาท

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก  มี นางสาวประณมพร  เพ็ชร์โปรี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบในการจดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา

  ( 5-6 ปี ) และระดับประถมศึกษา ( ป.1-6 )  มีพื้นที่  12 ไร่ – งาน  ในปีการศึกษา 2558  มีนักเรียนทั้งหมด 180 คน  เป็นนักเรียนชาย  102    คน   นักเรียนหญิง   78  คน   มีข้าราชการครู  10  คน  ลูกจ้างประจำ  1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 คน    

  *****  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “ วิถีไทย  วิถีไทพวน  สู่อาเซียน  ”

  *****  ปรัชญาของโรงเรียน  “ นัตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา  ”                                                                          

  *****คำขวัญของโรงเรียน  “  คุณธรรมชั้นนำ  เลิศล้ำปัญญา  กีฬาเด่น  เป็นงาน  ”

  *****สีประจำโรงเรียน  คือ  ชมพู – ขาว

  *****ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ  ต้นโพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4248-3295 อีเมล์: photakschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ชรัตน์ ทุมมาจันทร์ โทรศัพท์: 086-2363509 อีเมล์: pet.ted05@gmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]