โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

            2.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีคุณภาพ

            3.  จัดกิจกรรมบูรณาการด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้

            4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

            5.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา

            6.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

            7.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ให้บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง

            8.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  เน้นปฏิบัติจริงโดย อ่าน

       คิด วิเคราะห์ เขียน

            9.  ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด /จัดกิจกรรม  ทู  บี  นัมเบอร์ วัน

            10.  จัดกิจกรรมบูรณาการดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและวัฒนธรรมประเพณีไทย

            11. จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ สื่อฯ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในการเรียนการสอน

  ทุกสาระการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4248-3295 อีเมล์: photakschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ชรัตน์ ทุมมาจันทร์ โทรศัพท์: 086-2363509 อีเมล์: pet.ted05@gmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]