โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 2.  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง
  2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวีอย่างพอเพียง
  3. จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความของท้องถิ่น  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดการศึกษาโดยใช้ด้วยเครือข่ายชุมชน
  4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

   

  3. เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ยที่กำหนด

  2.  นักเรียนมีคุณธรรม  มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป

  3.  นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ใช้ชีวีอย่างพอเพียง สามารถนำการทำกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริของ ได้ระดับดีขึ้นไป

  4.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ

  5.  ครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถในการสอนและการบริหารจัดการให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

  6.  การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

  4  ยุทธศาสตร์
  1. พัฒนาการบริหารจัดการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา
  3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนักรับผิดชอบต่อสังคม

   

  5. กลยุทธ์ (Strategies)

  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

  2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  6. สร้างขวัญกำลังใจ  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

   

   

  6. จุดเน้น

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก  เขียนได้ คิดเลขเป็น

  3. เด็กปฐมวัย  ได้รับการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

  4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

  5. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

  6. ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

  7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

  8. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  9. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

  10. โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพนิดา วิไลสอน

 • นางสาวชญานันท์ แดนมะโฮงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,758
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043776118 อีเมล์: banphaengschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริกาญจน์ โพนสงคราม โทรศัพท์: 0951429198 อีเมล์: banphaengschool@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]