โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

              1. มีระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

              2. ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดมาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าหมาย

              3. พัฒนาคุณภาพครู-บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  โดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย  การตรงต่อเวลา   เคารพกฎหมาย  ระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ

              4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  กำหนดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

              5. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู

              6. มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุไล คำศิริรักษ์

 • นางสาวธัญญากาญจน์ สาภูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,776
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 043776118 อีเมล์: banphaengschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริกาญจน์ โพนสงคราม โทรศัพท์: 0951429198 อีเมล์: banphaengschool@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]