โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานนักเรียน               เด็กหญิงสุนิฐา  พันตุ้ย

  รองประธาน คนที่ 1         เด็กชายพัสกร  ภักดีจิตร

  รองประธาน คนที่ 2         เด็กหญิงจุฑาภรณ์  คำสำโรง

  ปฏิคม                              เด็กชายอิศรา  พงษ์สุวรรณ, เด็กหญิงรัตนภรณ์  พุทธสุทธิ์, เด็กชายรัชชานนท์  นามมุงคุณ, เด็กชายพันธกานต์  บุตรดา

  พยาบาล                          เด็กหญิงผุชญาภรณ์  ศรีนามพิมพ์, เด็กหญิงจุฑาภรณ์  คำสำโรง,  เด็กหญิงอัญมณี  ศรีกำแหง,  เด็กหญิงกัญรัตน์  เหล็กแข็ง

  แสง-เสียง                        เด็กชายประชาสิทธิ์  ดรสีเนตร,  เด็กชายพรสวรรค์  สินอนันต์,  เด็กชายอัษฏาวุธ  คำวิเชียร,  เด็กชายยุทธนา  จันทพริ้ง,  เด็กชายพัสกร  ภักดีจิตร

  เหรัญญิก                          เด็กชายกล้าณรงค์  หวานนอก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 06:11:36 น.

โรงเรียนบ้านโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4302-9778 อีเมล์: thanatsettemi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายถนัด เสตเตมิย์ โทรศัพท์: 0635800049 อีเมล์: thanatsettemi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]