โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคคนดี คนเก่ง และมีความสุข  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
  3. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
  4. ส่งเสริม  สนับสนุนครู ให้พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
  5. ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  อย่างไม่มีขีดจำกัด เช่นห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ห้องวิทยาศาสตร์
  6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วม
  7. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:47:52 น.

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 094-2733-330 อีเมล์: Donjumpa11@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธณัฐดา อันมาก โทรศัพท์: 0972439520 อีเมล์: thanatda21@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]