โรงเรียนบ้านผักหนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                     พันธกิจ(Mission) 

  1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

  2.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้

  3. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  4. ประสานและร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน

  5. ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

  6. จัดหาและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

                      เป้าประสงค์

  1. นักเรียนร้อยละ 100  ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

  2. นักเรียนทั้งหมดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

  3. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างสมบูรณ์และเป็นครูมืออาชีพ

  4. สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทันสมัยเพียงพอ ผู้เรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

  5. ชุมชนพึงพอใจและศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   

                           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพ็ญศรี บุระคำ

 • นายสันติภาพ รัตน์พรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,680
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผักหนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4399-4685 อีเมล์: chanarong.janyawarakul@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรชา ศิริวิชัย โทรศัพท์: 0821063868 อีเมล์: puknok2554@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]