โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  ๑. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และจัดให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย

  ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามแนว

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓.  จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในทุก ๆด้าน

  ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะตามมาตรฐาน วิชาชีพ

  ๕.  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๖.  พัฒนาระบบบริหาร และจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

  ๗.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างยั่งยืน

  ๘.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  ๙.  สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าหมาย  (Goal)

        ๑.  พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

        ๒. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นจิตสาธารณะใช้ชีวีตอย่างพอเพียง มีทักษะชีวิต

        ๓.  พัฒนาครูบุคลากรทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ๔.  ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

        ๕.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 18:05:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบุญเลิศ จันทร์โท

 • นางนงนุช ศรีทอนชินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญศรี บุระคำ โทรศัพท์: 0872325739 อีเมล์: pensri.burakum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]