โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหมากมาย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2466   เป็นสาขาของโรงเรียนประชาตำบลเหล่า 2  (วัดหนองหญ้าม้า)  มีชื่อว่าโรงเรียนประชาตำบลเหล่า 2 (สาขาบ้านโคกหมากมาย) เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมประถมศึกษา  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีนักเรียน  จำนวน  40  คน  โดยมี  นายบุดดี  ดรแพงชา   เป็นครูผู้สอน

  พ.ศ. 2483  ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล  มีชื่อว่าโรงเรียนประชาตำบลเหล่า 5  (หมากมายมวลวิทยา)  เปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครู  2  คน  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  3  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหมากมาย  บ้านโนนสูง  และบ้านวังขอนจิก   ต่อมา  พ.ศ.  2499  บ้านวังขอนจิกได้รับการยกเว้นเข้าเรียน

  ด้วยเหตุผลอยู่ห่างไกล  พ.ศ.  2503  บ้านโนนสูงได้ยื่นเรื่องขอแยกโรงเรียนเป็นเอกเทศไปตั้งที่บ้านโนนสูง   พ.ศ.  2517  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ เตี้ย  ขนาด  3  ห้องเรียน  จึงได้ย้ายนักเรียนจาก

  ศาลาวัดบ้านโคกหมากมายมาเรียน  เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2517   ต่อมา  พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ สูง  ขนาด  3  ห้องเรียน  และในปี  พ.ศ.  2539  ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างอาคารเรียน แบบ

  สปช.  105 / 29  ขนาด  4  ห้องเรียน  จากมูลนิธิโวล์ฟกังโครห์น  ได้ทำพิธีมอบในวันที่  10 พฤษภาคม  2540   และเมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2548 โรงเรียนบ้านหมากมาย  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา ภูมาศ โทรศัพท์: 097 3166074 อีเมล์: mmpt.school@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]