โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

           ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนทุกคน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  เป้าหมาย

  1.  นักเรียนชั้น ป.1-3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ เขียนสวย นักเรียนชั้น ป.4-6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนสวย

  2.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

  3.  นักเรียนทุกคนน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

  4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาจนเกิดทักษะ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

  5.  โรงเรียนมีบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

   6.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินจากภายนอก

  7.  โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา ภูมาศ โทรศัพท์: 097 3166074 อีเมล์: mmpt.school@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]