• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามหลักของศาสตร์พระราชา

            3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

            4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน   

  เป้าประสงค์

          1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับ  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ

          2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ และเสมอภาค

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

          4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสาก

          5. บริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

          6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่และน่าเรียน

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                 ยิ้มง่าย ไหว้สวย

   

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                 คุณธรรมนำศิลป์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:23:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม แอบอิง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางราตรี อุ่นดวง

 • นางสุพัตรา วงสวาห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-43750032 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อำนวย สีพั้วฮาม โทรศัพท์: 0878266846 อีเมล์: nuay_sri2507@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]