โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                    1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1-2 ) ให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน

                  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   3.  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีศักยภาพ

                    4.  ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

                    5.  สร้างเสริมความสัมพันธ์  และประสานความร่วมมือ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   

   

   

   

  5

                 

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีหนังสืออ่านประกอบและมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีศูนย์คอมพิวเตอร์และมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  มีห้องปฏิบัติการทางภาษาและมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์
  2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8  ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ( ดี ) มีความรู้และความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (เก่ง ) และมีความสามารถในการปฏิบัติตนและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
  3. ครูทุกคนมีศักยภาพ มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างต่อเนื่อง มีใบประกอบวิชาชีพครู มีวิทยฐานะตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล
  4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนด้านการเงินงบประมาณ  แรงงาน  วัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนทรัพยากรทางการศึกษาอื่นๆ
  5. โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ( สมศ. )  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0858609620 อีเมล์: udorn.nakra@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอุดร รัตนวงษา โทรศัพท์: 0810556299 อีเมล์: Udorn.nakra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]