โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

  ปีการศึกษา  2562

  ประธานนักเรียน

  รองประธานคนที่ ๑

  รองประธานคนที่ ๒

  นางสาวทักษพร  แสวงศรี

  เด็กชายชานน  ภิรมย์สุข

  นางสาววิชุตา  วงษ์ปัญญา

  ฝ่ายวิชาการ

   

  นางสาววชิราภรณ์  เทพวงษ์หัวหน้า

  นางสาวพันธ์ทิวา  สีดาคำ

  ฝ่ายเหรัญญิก

   

  นางสาววนัชชา  ภูสีสม หัวหน้า

  เด็กหญิงถิรดา  เทียบจันทร์

  นางสาววิชุดา  ภูสีสม

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

  เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรสีวงษ์ 

  นางสาวฐิฎาลักษณ์  สิงห์คำป้อง

  ฝ่ายอาคารสถานที่

   

  นายพนมรุ้ง  นันทะกุลหัวหน้า

  นายศุภากร  วรคุณ

  นายนักรบ  ไชยกิจ

  นายจักรพงษ์  ไชยกิจ

  ฝ่ายปกครอง

   

  นายอภิชัย  ชัยปัญญา 

  นายชัยวัฒน์ กิ่งการ

  เด็กชายทินกร  อันพาพรม

  ฝ่ายปฏิคม

   

  เด็กหญิงถิรดา  เทียบจันทร์  หัวหน้า

  เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรสีวงษ์

  นางสาววิชุตา  วงษ์ปัญญา

  นางสาววชิราภรณ์  เทพวงษ์

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

  เด็กชายชานน  ภิรมย์สุข

  เด็กชายอาทิตย์  แก้วบุญเรือง

  เด็กชายภูวดล   ถินมานัด

  เด็กชายทินกร  อันพาพรม

  เด็กชายทนงศักดิ์  ปินะทาใน

  เด็กชายธนดล  ศรีคุณเมือง

  เด็กชายสุรชาติ   ภูกว้าง

  เด็กชายภานุพงษ์ไชยพิเดช

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

   

  นายชัยวัฒน์  กิ่งการ  หัวหน้า

  นายอภิชัย  ชัยปัญญา

  นายจิระศักดิ์  วระคุณ

  นายพนมรุ้ง  นันทะกุล

  ฝ่ายวัฒนธรรม

   

  นางสาวพันธ์ทิวา  สีดาคำ

  นางสาวทักษพร  แสวงศรี

  นางสาววนัชชา  ภูศรีสม

  นางสาววิชุดา  ภูศรีสม

  ฝ่ายอนามัย

   

  เด็กหญิงสุภาวดี  แดงวดีหัวหน้า

  เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรสีวงษ์

  เด็กหญิงถิรดา   เทียบจันทร์

  ฝ่ายเลขานุการ

   

  นางสาววิชุดา  ภูสีสม  หัวหน้า

  นางสาวฐิฎาลักษณ์  สิงห์คำป้อง

  คณะกรรมการสภานักเรียน

   

  เด็กชายสุรนันท์   ถานะ

  เด็กหญิงธนัชชา  ลาภชน

  เด็กหญิงชุติภา  ไชยพิเดช

  เด็กชายคเชนทร์  โคตรสีวงษ์

  เด็กหญิงญาณิศา  โทวิชา

  เด็กชายสุภากร  ดอนมุ้ง

  เด็กหญิงกฤติยา  โคตรสีวงษ์

  เด็กหญิงน้ำเพชร  เวรุวะนาทร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-26 09:00:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนริศ พรนิคม

 • นางสาวพัชมณ โสครูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0801771077 อีเมล์: ning0804053355@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นริศ พรนิคม โทรศัพท์: 0842659922. 0877703939 อีเมล์: nnrit@chaiyo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]