• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •  1  นักเรียนในเขตบริการได้รับความเสมอภาคและโอกาสในการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ

     2  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  บุคลากร  และกระบวนการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

    3  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 02:45:15 น.

โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0825635149 อีเมล์: sresawat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสน่ห์ สุขวิชัย โทรศัพท์: 0830201797 อีเมล์: sanehchai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]