• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มประสบการณ์ไม่ตำกว่า  ร้อยละ 70

    2.  ห้องเรียนมีมุมหนังสือ  มีสื่อ - อุปกรณ์ที่มันสมัย เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  และมีการจัดระบบที่ดีขึ้น ร้อยละ 90

    3.  มีการนิเทศภายใน  ควบคู่กับการวัดและประเมินผลของครูอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ  100


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0117 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุริยน จันทกุล โทรศัพท์: 0981054975 อีเมล์: sun1966@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]