โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน

 

                  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน   จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๔๗๐  โดยใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลนาเชือก  ๗  วัดบ้านปอพาน ”  โดยขุนแววประศาสน์ "
นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  เป็นผู้อนุมัติให้จัดตั้ง  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านปอพานเป็นสถานที่เรียน  ครูใหญ่คนแรก  คือ  นายเหรียญ  สิงหวาปี  หมู่บ้านที่ส่งเด็กเข้ามาเรียน  ๔  หมู่บ้าน 
คือ  บ้านปอพาน  บ้านหนองโน  บ้านกุดหลวง  และบ้านโนนแร่  

                 การดำรงอยู่ของโรงเรียนในระหว่างนั้น  ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาพลี  และเงินอุดหนุนจากประชาชน  และการเรียนการสอนดำเนินตามประมวลศึกษาพิเศษ  ภาค  ๑  ของกระทรวงธรรมการ

                 วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๔๗๑  ทางวัดบ้านปอพานรื้อกุฏิสงฆ์ปลูกสร้างหลังใหม่  โรงเรียนจึงได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดบ้านปอพานไปเรียนที่อาคารชั่วคราว
ที่บ้านปอพาน  โดยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านปอพาน  ได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกสร้างขึ้นในที่ดินของโรงเรียน

                 วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๗๓  ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารชั่วคราวต้องซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นใหม่

                 พ.ศ.  ๒๔๘๒  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่เป็นแบบ ป.๑ ฉ.  ขนาด  ๕  ห้องเรียน  และเริ่มลงมือสร้าง  เมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๔  การก่อสร้าง
ยังไม่แล้วเสร็จ  เกิดวาตภัยได้รับความเสียหายอย่างหนัก  จึงหยุดการก่อสร้างไว้  จนถึง  พ.ศ.  ๒๔๙๒  จึงนำวัสดุที่เหลือจากวาตภัยมาสร้างเป็นอาคารชั่วคราว

                 พ.ศ.  ๒๕๐๓  ทางราชการ  ได้อนุมัติให้ตั้งกิ่งอำเภอนาเชือก  โรงเรียนบ้านปอพานจึงสังกัดกิ่งอำเภอนาเชือก

                 วันที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๕  ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนขยายการศึกษาถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย

                 วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ทางราชการได้ย้าย  นายประวัติ  บุญท้าว  ครูโรงเรียนบ้านห้วยหิน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปอพาน

                 ปีงบประมาณ  ๒๕๑๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  ๒  หลัง  คือ  แบบ ป.๑ ฉ. และแบบ ป.๑ ช.  ในระยะนั้นนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก  ประกอบกับสถานที่เรียนคับแคบ 
คณะครูและชาวบ้าน  จึงหาสถานที่ใหม่  เพื่อสร้างโรงเรียน  และได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทั้ง  ๒  หลัง  บนที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์อยู่ระหว่างบ้านปอพาน  หมู่  ๒  และบ้านหนองโน  หมู่  ๓  การก่อสร้างแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๐  และในวันที่  ๑  กันยายน  พ. ศ.  ๒๕๑๐  โรงเรียนจึงได้ย้ายสถานที่มาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ 
ซึ่งเป็นโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน  ในปัจจุบัน

                 วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๓  นายประวัติ  บุญท้าว  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปอพาน เกษียณอายุราชการ  นายสวาสดิ์  สุทธิปัญโญ  ผู้ช่วยครูใหญ่  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
จนกระทั่ง  ถึงวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๔  จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่  โดยมี  นายสุเวช  ธุระธรรม  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

                 วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๕  โรงเรียนบ้านปอพาน  ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น  “ โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน ”

                 วันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุง  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 13:31:00 น.

นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปอพานหนองโน

นางสาวมนัสนันท์ ปะสาวะเท
นางจรรยา เลิศกุลอุยไพศาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,071
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 043989064 อีเมล์: ccmanat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนัสนันท์ ปะสาวะเท โทรศัพท์: 0810610846 อีเมล์: ccmanat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]