โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ประวัติโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม

 

 

 
ประวัติโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
          เดิมโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม   เป็นโรงเรียนรัฐบาลหัวเมือง   ชื่อว่า   “โรงเรียนตัวอย่างอำเภอวาปีปทุม”
เมื่อวันที่   ๖   กันยายน   ๒๔๖๘   ทางราชการได้กำหนดให้เป็นโรงเรียนประชาบาล   และให้ชื่อใหม่ว่า  
“โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองแสง  ๑”   มีนายฮวด   ศิริเลิศ   เป็นครูใหญ่คนแรก   เปิดทำการสอนจาก
ชั้นเตรียมประถมศึกษา   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
          พ.ศ.  ๒๔๙๕   ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.   ๒๔๙๕  เป็น   
“โรงเรียนบ้านหนองแสง  ( วาปีวิทยาคม )
          พ.ศ.  ๒๕๐๕   ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก   จำนวน  ๑   ห้องเรียน
          วันที่   ๑   ตุลาคม   ๒๕๐๙   ทางราชการได้โอนโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
          วันที่   ๒๐   มกราคม   ๒๕๑๘   ได้รวมกับโรงเรียนบ้านหนองแสง  ( อุปถัมภ์สตรี )    รวมทั้งบุคลากรและทรัพย์สินต่าง ๆ   โดยให้ชั้นประถมศึกษาตอนต้นเรียนที่เดิม   ส่วนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   ให้ไปใช้อาคารเรียน
ที่โรงเรียนบ้านหนองแสง  ( อุปถัมภ์สตรี )   ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต  ๒   ในปัจจุบัน
          ปีการศึกษา  ๒๕๒๑   ได้จัดการเรียนการสอน   โดยใช้หลักสูตรประถมศึกษา   พุทธศักราช   ๒๕๒๑   
ซึ่งมี   ๕   ประสบการณ์
                   ๑.   กลุ่มทักษะ   ได้แก่   วิชาภาษาไทย   และวิชาคณิตศาสตร์
                   ๒.   กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
                   ๓.   กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
                   ๔.   กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ
                   ๕.   กลุ่มประสบการณ์พิเศษ   ได้แก่   วิชาภาษาอังกฤษ
          ปีการศึกษา   ๒๕๓๔   ได้เปิดสอนจากชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
          วันที่   ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๔๒   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น   “โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม”   เนื่องจากเป็นโรงเรียนเครือข่าย   สหวิทยาเขต   มหามงคล
          ปีการศึกษา   ๒๕๔๖   ได้จัดการเรียนการสอน   โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา   พ.ศ.   ๒๕๔๖   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.   ๒๕๔๒   ซึ่งมี   ๘   กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ  ๑   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ดังนี้
                   ๑.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                   ๒.   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                   ๓.   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                   ๔.   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
                   ๕.   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                   ๖.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                   ๗.   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                   ๘.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                   ๙.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                             ๙.๑   กิจกรรมแนะแนว
                             ๙.๒   กิจกรรมลูกเสือ   ยุวกาชาด
                             ๙.๓   กิจกรรมชุมนุม
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ได้จัดการเรียนการสอน  โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ซึ่งมี  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ  ๑  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้
                   ๑.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                   ๒.   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                   ๓.   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                   ๔.   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
                             -   รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
                             -   รายวิชาประวัติศาสตร์
                   ๕.   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                   ๖.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                   ๗.   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                   ๘.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                             -   รายวิชาภาษาอังกฤษ
                   ๙.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                             ๙.๑   กิจกรรมแนะแนว
                             ๙.๒   กิจกรรมนักเรียน
                                      -   กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด
                                      -   กิจกรรมชมรม / ชุมนุม
                             ๙.๓   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
          ที่ตั้งของโรงเรียน  มีอาณาเขต  ดังนี้
          ทิศเหนือ          ติดกับ   ห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน ฯ สยามพระบรมราชกุมารี
          ทิศตะวันออก     ติดกับ  ชุมชนสำโรง  ตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม
          ทิศตะวันตก      ติดกับ   สถานีตำรวจอำเภอวาปีปทุม
          ทิศใต้             ติดกับ   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแสง  อำเภอวาปีปทุม
          หมู่บ้านในเขตบริการ  มีจำนวน   ๓   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย
                   หมู่ที่   ๓                                      หมู่ที่   ๔
                   หมู่ที่   ๕                                                        
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวาปีปทุม

นางสุวัฒนา นามวิเศษ
นางสุจิตรา ปานาเต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,065
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4379-9343 อีเมล์: anuban-wpt@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กุสุมา โกษาทอง โทรศัพท์: 0817690344 อีเมล์: wapi2504@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]