โรงเรียนบ้านกุดเม็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

                                  ๑.  ส่งเสริมการเรียนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

                                  ๒.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

  ๓.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านสุขภาพร่างกาย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นพลเมืองดีของสังคม

                                  ๔.  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย  (Goals)

                                  ๑.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                                  ๒.  บุคลากรมีประสิทธิภาพ  และเป็นแบบอย่างที่ดี

                                  ๓.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ทั้งทางด้านร่างกาย 

                           จิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                  ๔.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือและเป็นที่พึงพอใจของชุมชน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 16:37:33 น.

โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0878648369 อีเมล์: k.yuttanakon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาริมา บุญมั่ง โทรศัพท์: 0969879359 อีเมล์: parimameow@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]