• ประวัติโรงเรียน
 • ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๕ อาศัยศาลาวัดสว่างอุทัยบ้านโพธิ์ใหญ่เป็นที่ตั้งโรงเรียนเปิดสอนชั้น ป.๑ – ป.๔ นายมานิต  พวงช้อย เป็นครูใหญ่

            พ.ศ.๒๔๘๔ ได้ย้ายออกจากศาลาวัด มาทำการสอน ณ ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน โดยปลูกสร้าง อาคารเรียนชั่วคราวชั้น ๑ หลัง

            พ.ศ.๒๔๘๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั้น ๑ หลัง และเปิดสอนชั้นเตรียมประถม – ชั้นประถมปีที่ ๔

            พ.ศ.๒๔๙๔ นายมานิต  พวงช้อย ลาออกจากราชการจึงแต่งตั้งนายบัญญัติ นุกันหา เป็นครูใหญ่

            พ.ศ.๒๕๐๔ ได้ปรับเปลี่ยนการสอนตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๐๓

            พ.ศ.๒๕๑๒ ได้สร้างอาคารเรียนชั้น ๑ หลังโดยชาวบ้านโพธิ์ใหญ่ ร่วมบริจาคสมทบเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๑๓ ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

            พ.ศ.๒๕๑๔ นิสิตอาสาสมัครวิทยาลัยพระพุทธศาสนาวัดบวรนิเวศน์ ออกค่ายก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ มี ๔ ห้องเรียน โดยชุมชนร่วมสมทบทุน ๑๐,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๑๖ นายบัญญัติ นุกันหา เกษียณอายุราชการ นายดำรง อนุสงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่

            พ.ศ.๒๕๑๗ กรมประชาสงเคราะห์สร้างอาคารเรียนให้ ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน

            พ.ศ.๒๕๒๑ เปิดสอนตามหลักสูตรใหม่มีเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

            พ.ศ.๒๕๒๘ นายดำรง อนุสงค์ เกษียณอายุราชการ

            พ.ศ.๒๕๒๙ นายคำสิงห์ ปุริทัศน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

            ธันวาคม ๒๕๓๓ นายคำสิงห์ ปุริทัศน์ ย้ายไปเป็นอาจารย์โรงเรียนบ้านหงส์ทอง ตำบลแสนสุข

            มกราคม ๒๕๓๔ นายธีระวัฒน์  คันธะมาลย์ ย้ายมาดำรงตำแห่งอาจารย์ใหญ่

            พฤษภาคม ๒๕๓๔ เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

            พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ แทนหลังเดิมด้วยงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๓๘ คณะศิษย์เก่าจากกรุงเทพฯ มอบอุปกรณ์และจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๔๑ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

            พ.ศ.๒๕๔๓ คณะครูบริจาคสร้างรั้วโรงเรียนเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๔๔ คณะศิษย์เก่าจากกรุงเทพฯมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์ ๗ เครื่อง มูลค่า ๑๒๕,๐๐๐ บาท คุณสุเนตร – คุณจุฬา แซ่กว้าง ก่อสร้างรั้วด้านตะวันตก มูลค่า ๔๔,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๔๖ คณะศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.๒๕๓๐ มอบเงินสร้างป้าย โรงเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท  คุณสถิต อ่อนสวาสดิ์ มอบคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง มูลค่า ๑๔,๐๐๐ บาท

            พ.ศ.๒๕๔๖ คณะศิษย์เก่าจากกรุงเทพฯมอบเงินก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนือ ๔๐,๐๐๐ บาท

            มกราคม ๒๕๔๗ นางสุเนตร – นายจุฬา  แซ่กว้าง มอบเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างรั้วด้าน       ตะวันออก คณะครูร่วมสมทบจำนวนเงิน  

            ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ นักเรียนที่จบ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้รับบริจาคเงินสร้างศาลาไทยให้ โรงเรียนมูลค่า ๓๖,๐๐๐ บาท

  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ สพท.รอ.๒ย้ายนายสุพงษ์  เวโน รองผอ.ไปดำรงตำแหน่งเดิมที่โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ   

            มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ นายสถิต  อ่อนสวาสดิ์  มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาทุนการศึกษาโรงเรียน

  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ คณะศิษย์เก่ารวมรุ่นจากกรุงเทพฯ ได้กองผ้าป่าพัฒนาการศึกษามาให้โรงเรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ เครื่อง เครื่องขยายเสียงสนาม และช่วยสอน ๒ เครื่อง ศิษย์เก่า ม.๓  รุ่น ๓ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ เครื่อง พรินเตอร์ ๓ เครื่อง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง นางสาวนภาพร พวงช้อย บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น ๒๐,๐๐๐ บาท นางสุเนตร แซ่กว้างพร้อมครอบครัว บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท น.ส.ธิดานุช บุตรโท บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท คณะผ้าป่ามอบให้ปรับปรุงห้องคอมฯและประปาภายในโรงเรียน ๕๐,๐๐๐ บาท

            กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๑ บริษัทที โอ เอ เพนท์ ประเทศไทยจำกัด มอบสีทาโรงเรียน มูลค่า ๕๕,๐๐๐ บาท          

  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ นายธีระวัฒน์  คันธะมาลย์ ผู้อำนวยการ และนางเย็นจิตร นุกันหา เกษียณอายุราชการ และแต่งตั้งนายประจักร์ ธงศรี รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่ง สพท.รอ.๒ที่ ๔๕๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

            มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นางสมหมาย แก้วประทุม  นางฤทธินันท์  จันทร์หา ย้ายไปโรงเรียนบ้านทุ่งหมื่นทุ่งแสนและรับย้ายนายทองยศ  เพ็งวิชัย นางระเบียบ  เพ็งวิชัย จากโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา

            ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ รับมอบอาคารชมรม ๒๐๐๐ หรรษา มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากชมรม ๒๐๐๐ หรรษา

            ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง) สี่ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง งบประมาณ  ๒,๐๙๙,๐๐๐ บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ มีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๔ หลัง ห้องน้ำห้องส้วม ๔ หลังมีนักเรียนทั้งหมด  ๒๕๕ คน เป็นนักเรียนชาย ๑๔๑ คน นักเรียนหญิง ๑๑๔ คน ครู  ๑๖ คน ครูมาช่วยราชการ ๒ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ครูช่วยสอน ๑ คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 13:51:57 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ เนตรวงศ์ โทรศัพท์: 0956693396 อีเมล์: kungte291129@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]