• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าประสงค์ (GOAL)

            1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
                อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
            2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
            4. พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
            5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ มีความพร้อมทางเทคโนโลยี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 13:51:57 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ เนตรวงศ์ โทรศัพท์: 0956693396 อีเมล์: kungte291129@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]