• ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
 • เดือนสิงหาคม

  เดือนกรกฎาคม

  เดือนมิถุนายน
 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  1.ข้อมูลพื้นฐาน

   

                         โรงเรียนบ้านวังม่วย  ตำบลวังสามัคคี  อำเภอโพนทอง  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  จังหวัดร้อยเอ็ด

  q       ประวัติโรงเรียนบ้านวังม่วย

  โรงเรียนบ้านวังม่วย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ.2471  โดยตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลกกโพธิ์ 6  ( วัดบ้านวังม่วย )     อาศัยศาลาวัดบ้านวังม่วยเป็นสถานศึกษา    มี นายอ่อน พลเยี่ยม     เป็น

  ครูใหญ่คนแรก  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 3

               วันที่  30  เมษายน พ.ศ.2475 ได้ยุบโรงเรียน ให้นักเรียนเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสว่าง

               วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.2475 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนอีก  ในปีนี้ชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1  ขนาด 3  ห้องเรียน  ในที่ดินที่เป็นที่ตั้งปัจจุบัน โดยอาศัยเงินงบประมาณจากทางราชการ 1,000 บาท  ในปี  พ.ศ. 2494  คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันต่อเติมอาคารเรียนออกไปอีก

  2 ห้องเรียน

               พ.ศ. 2497  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนบ้านวังม่วย ( วังม่วยวิทยาคาร )”

               พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ซ. ขนาด 4 ห้องเรียนจำนวน  1 หลัง และปี  พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก  4 ห้องเรียน

               พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอีก  1  หลัง

               พ.ศ. 2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ซ พิเศษ ขนาด 3 ห้องเรียน และปีงบประมาณ 2526  ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก  3  ห้องเรียน

               พ.ศ. 2529  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมากและได้นำวัสดุที่พอใช้ได้มาสร้างอาคารเอนกประสงค์ ได้  1  หลัง

               พ.ศ. 2531  โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้เงิน  9 หมื่นบาทเศษ  ได้นำเงินมาสร้าง สนามบาสเก็ตบอล,สนามตะกร้อ,อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง และสร้างระบบประปาบ่อน้ำตื้น

  สำหรับนักเรียนดื่มและใช้

               ปีงบประมาณ  2534  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 อีก 1 หลัง

  จำนวน  4  ห้องเรียน และส้วม แบบ สปช. 601/26  จำนวน  4  ที่นั่ง

              พ.ศ. 2536  โรงเรียนได้ต้อนรับคณะผ้าป่าจาก กรุงเทพมหานคร ได้รับเงิน  3,500  บาท  โรงเรียนได้ซื้อเครื่องโรเนียว  1  เครื่องและสร้างถังน้ำประปาอีก  1  ถัง

   

               พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าอีกครั้งหนึ่ง เหลือเงินจากการจัดงานจำนวน  1 แสน

  4                 หมื่นบาท โรงเรียนได้ซื้อที่ดินของชาวบ้านที่ต่อกับเขตโรงเรียน จำนวน  1 งานเศษ ราคา  7  หมื่นบาท

  นำเงินที่เหลือมาสร้างซุ้มป้ายชื่อโรงเรียน อีก  5  หมื่นบาท

               พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้ต้อนรับคณะผ้าป่าอีกครั้งหนึ่ง  ได้เงิน  4  หมื่นบาทเศษ โรงเรียนได้จัดทำรั้วคอนกรีตทางด้านทิศเหนือจนเสร็จเรียบร้อยและในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และได้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณ ทำห้อง คอมพิวเตอร์

  ห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา

               พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้จัดงาน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

                  พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้จัดงานผ้าป่า “ 80 ปี วังม่วยวิทยาคาร “ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน และจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

   

  q       ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านวังม่วย

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  วุฒิ

  วิชาเอก

  ตำแหน่ง

  เลขที่

  ตำแหน่ง

  วัน เดือน  ปี

  เริ่มรับราชการ

  1

  นายยงยทธ  แสนามาตย์

  ค.บ..

  ประวัติศาสตร์

  ผู้อำนวยการ

  5203

   

  2

  นายพัฒนพงษ์  แสนณรงค์

  ค.บ.

  ประถมศึกษา

  ครู คศ.3

  5204

  30 / พ.ค. / 37

  3

  นายกฤษราพงษ์  ไชยสิงห์   ภาษาอังกฤษ        ครู คศ    

  4

  นายวัชรินทร์  ประทุม

  ศษ.บ.

  ประถมศึกษา

  ครู คศ. 3

  5209

  1 / พ.ค. / 24

  6

  นายทองดี  กุลสุวรรณ

  ศษ.บ

  บริหารการศึกษา

  ครู คศ.3

  5223

  27/ม.ค./24

  7

  นายสุรชัย  ดอกบัว

  ค.บ.

  ประถมศึกษา

  ครู คศ.3

  5211

  1 / ส.ค. / 22

  8

             นางณัฏฐิณี ไชยสิงห์         ภาษาอังกฤษ         ครู คศ.    

  9

  นางสมศรี  ประทุม

  ศษ.บ.

  ประถมศึกษา

  ครู คศ.3

  5215

  27 / ส.ค. / 23

  10

  นางกุลนารี  พันโกศล

  ค.บ.

  ประถมศึกษา

  ครู คศ.3

  5216

  2 /  พ.ย. / 22

  11

  นางสุดารัตน์  สุวรรณธาดา

  ศษ.บ.

  ประถมศึกษา

  ครู คศ. 3

  5217

  1 / พ.ค. / 23

  12

  นางปวีณา  เพ่ิมผล

  ค.บ.

  วิทยาศาสตร์

  ครุ คศ.3

  6990

  15/

  13

  นางอัษฎาพร  ศรีม่วง

  ค.บ.

  ภาษาไทย

  ครู คศ.3

  5219

  28 / ก.พ. / 28

  14

  นายสุรสิทธิ์  พันโกศล

  ค.บ.

  ประถมศึกษา

  ครู คศ.3

  5222

  1 / พ.ค. / 22

  15

  นายทองดี  กุลสุวรรณ

  ศษ.บ.

  บริหารการศึกษา

  ครู คศ.3

  5223

  27/ม.ค./24

   

   

   

   

   

   

   

  16

  นายสุขสันติ์  ศรีม่วง

  ศษ.บ.

  ประถมศึกษา

  ครู คศ.3

  5228

  21 / ต.ค. / 26

  17

  นางรุ่งวิภา พัชรกุลเศรษฐี

  ค.บ.

  วิทยาศาสตร์

  ครู คศ.3

  5267

  15 / ต.ค. / 29

  18

  นางสายใจ  แสนณรงค์

  ค.บ.

  ประถมศึกษา

  ครู คศ.3

  10155

  28 /มิ.ย. / 38

  19

  นางสาวน้องแอน ไชยมงคล

  ค.บ.

  คอมพิวเตอร์

  ครููพี่เลี้ยงฯ

   

   

   

  q       จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

  ตำแหน่ง

  จำนวนทั้งสิ้น

  แยกตามเพศ

  ชาย

  หญิง

  ครูประจำการ (ที่ปฏิบัติงานจริง)

  16

  8

  8

  ครูอาสาสมัคร

  -

  -

  -

  ครูมาช่วยราชการ

  -

  -

  -

  ครูอัตราจ้างชั่วคราว

  1

  -

  1

  รวมทั้งสิ้น

  17

  8

  9

   

  q       จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

  ประเภท

  วุฒิ

  จำนวน

  ชาย

  หญิง

  รวม

  ครูประจำการที่มีตัวตนและปฏิบัติงานอยู่จริง

  ในปัจจุบัน

  -  สูงกว่าปริญญาตรี

  -  ปริญญาตรี

  -  ต่ำกว่าปริญญาตรี

  2

              1

  3

  5

  7

  12

  1

  -

  1

  รวมทั้งสิ้น

  8

  8

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  q       จำนวนบุคลากรจำแนกตาม  สายงาน  ตำแหน่ง  ระดับ

   

  สายงาน

   

  ตำแหน่ง

  ระดับ

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  รวม

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

   

  บริหาร

  ผู้อำนวยการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  -

   

   

  1

  -

  รองผู้อำนวยการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

  -

   

  การสอน

  อาจารย์ 3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  7

   

   

  7

  7

  อาจารย์ 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  อาจารย์ 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

  -

  ครูรายเดือน

  -

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  รวม

  1

  -

  -

  -

  -

  15

  -

  8

  8

                  จำนวนนักเรียน  (ปีการศึกษา  2559)

  ที่

  ชั้น

  จำนวนนักเรียน

  ชาย

  หญิง

  รวม

  1

  อนุบาลปีที่  1

  4

  6

  10

  2

  อนุบาลปีที่  2

  7

  11

  18

  ระดับก่อนประถมศึกษา

  11

  17

  26

  3

  ประถมศึกษาปีที่  1

  6

  9

  15

  4

  ประถมศึกษาปีที่  2

  7

  1

  8

  5

  ประถมศึกษาปีที่  3

  7

  11

  18

  6

  ประถมศึกษาปีที่  4

  10

  5

  15

  7

  ประถมศึกษาปีที่  5

  10

  5

  15

  8

  ประถมศึกษาปีที่  6

  16

  14

  30

  รวมระดับประถมศึกษา

  56

  45

  101

  9

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

               2

  3

  5

  10

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

            10

  2

  12

  11

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

             9

  2

  11

  รวมมัธยมศึกษา

  21

  7

  28

  รวมทั้งสิ้น

  88

  69

  157

   

   

   

         บัญชีการจัดชั้นเรียน  ประจำปีการศึกษา  2559        (ข้อมูลวันที่ 10…เดือน มิ.ย...พ.ศ 2559)

   

  ชั้น

  จำนวนนักเรียน

  จำนวนห้อง

  ครูประจำชั้น

  ชาย

  หญิง

  รวม

  อนุบาลปีที่  1

  4

  6

  10

  1

  นางกุลนารี  พันโกศล

  อนุบาลปีที่  2

  7

  11

  18

  1

  นางสาวน้องแอน  ไชยมงคล

  รวมอนุบาล

  11

  17

  28

  2

   

  ประถมศึกษาปีที่ 1

  6

  9

  15

  1

  นางสุดารัตน์  สุวรรณธาดา

   

   

   

   

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  2

  7

  1

  8

  1

  นางอัษฎาพร  ศรีม่วง

  ประถมศึกษาปีที่  3

  7

  11

  18

  1

  นายสุรสิทธิ์  พันโกศล

  ประถมศึกษาปีที่ 4

  10

  5

  15

  1

  นางสายใจ  แสนณรงค์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  5

  10

  5

  15

  1

  นางสมศรี  ประทุม

   

   

   

   

   

   

  ประถมศึกษาปีที่  6

  16

  14

  30

  1

  นายวัชรินทร์  ประทุม

  รวมประถมศึกษา

  56

  45

  101

  6

   

  มัธยมศึกษาปีที่  1

  2

  3

  5

  1

  นางรุ่งวิภา  พัชรกุลเศรษฐ๊

  มัธยมศึกษาปีที่  2

  10

  2

  12

  1

  นายพัฒนพงษ์  แสนณรงค์

  มัธยมศึกษาปีที่  3

  9

  2

  11

  1

  นายสุรชัย  ดอกบัว

  รวมทั้งสิ้น

  88

  69

  157

  11

   

   

  q       อาคารเรียน

  อาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วยประกอบด้วย

                  อาคาร  1

                        เป็นอาคาร  ป.1 ฉ.  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2517  งบประมาณ  1,500,000  บาท  มีทั้งหมด  8  ห้องเรียน  ใช้เป็นห้องเรียนของชั้นประถมปีที่ 1 - 4

  อาคาร  2

       เป็นอาคารแบบ  เป็นอาคาร  แบบ  ป.1 ซ. พิเศษ  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2525 

  จำนวน  6  ห้องเรียน  ใช้เป็นห้องเรียนของ อนุบาล 1 – 2 และชั้น ประถมศึกษาปีที่  5 – 6

  อาคาร 3

                      เป็นอาคารแบบ  สปช. 105 / 29  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534  จำนวน   8  ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนของชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  และใช้เป็นห้องพิเศษดังนี้  

  1.             ห้องศูนย์บริหารการศึกษา

  2.             ห้องพักครู แลละห้องแนะแนว

  3.             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  4.             ห้องปฏิบัติการทางภาษา

  5.             ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

  อาคารประกอบ

  -  อาคารเอนกประสงค์  แบบ  สปช.  202/29  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2531  งบประมาณ  400,000  บาท  ใช้เป็นห้องเรียน  ดังนี้

  1.             ห้องเรียนอนุบาล  1

  2.             ห้องเรียนอนุบาล  2

  -  โรงอาหารสร้างโดยเงินบริจาคของชุมชน  เมื่อ  พ.ศ.  2525  งบประมาณ  100,000  บาท

  -  ส้วม  แบบ  สปช.  601/26  1  หลัง  จำนวน  4  ที่  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2533  งบประมาณ  45,000 บาท 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 20:19:21 น.

โรงเรียนบ้านวังม่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0807500551 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กิติศักดิ์ คำบุุดดี โทรศัพท์: 0828412957 อีเมล์: www.k.kambuddee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]