โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.              ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

  2.             ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรในวัยเรียนให้ทั่วทุกคน

  3.             ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  4.             ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  5.             ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

  6.             สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  7.             ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมสรรพกำลังพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ

  8.             ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำลอง พรหมสูงวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจารุพร สาหนองหม้อ

 • นางอรดี สารบรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,211
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611869 อีเมล์: kokmaung101@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธิดา สาธารณ์ โทรศัพท์: 0878539745 อีเมล์: onlyvoeynan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]