โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านนาแซง ( นาแซงราษฎร์บำรุง )

  1.1   ประวัติโดยย่อ 

                     โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) เดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3) ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2459  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาแซงเป็นอาคารเรียนมีขุนสากล  รักษา  นายอำเภอเสลภูมิ  และขุนทรง  แซงเดช กำนันตำบลนาแซง  เป็นผู้ดำเนินการก่อตั้ง พระครูพรม เจ้าคณะตำบลนาแซง  เป็นผู้อุปการะ  ก่อตั้งครั้งแรกมีครู  1  คน  คือ  นายแปลก  กลางท่าไคร้เป็นครูใหญ่และครูผู้สอน  มีนักเรียน  จำนวน  250  คน   ซึ่งเป็นนักเรียนจากบ้านนาแซง  บ้านโนนปลาขาว  บ้านหนองสิม  และบ้านบุ่งเบ้า  มาเรียนรวมกัน  ในระยะแรกเปิดสอน  3  ระดับชั้นคือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 3

                                  ปี  พ.ศ. 2465  ซึ่งเป็นปีที่เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านนาแซงได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  330  คน  ครู  6  คน

                                  ปี  พ.ศ.2484  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ  จำนวน  800  บาท ราษฎรและคณะครูได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบอีกจำนวน 208 บาททำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านนาแซงในปัจจุบันจนแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายจากศาลาวัดบ้านนาแซงมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2484  โดยได้รับการอนุมัติชื่อโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง)  ”

                  โรงเรียนบ้านนาแซงได้จัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยดีมาโดยตลอด  และได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและวิถีทางของราชการหลายครั้ง  เหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  ๆ  พอสรุปได้ดังนี้.-

                                  1.   การขยายการจัดการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7  โดยในปีการศึกษา  2511  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนำร่องของจังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อมาได้ยุบชั้นลงถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521

                                  2.   เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อปีการศึกษา  2534 

                                  3.   ในปีการศึกษา  2549  เปิดสอนทั้ง  3  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดเป็น  2 – 11 – 6  รวม  19  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  555  คน  นักการภารโรง  1  คน  ครู  25  คน  (ขาดเกณฑ์  1  คน)  มีนายสมชาติ  แสงทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และนายสมบัติ  รถทอง  เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   22  ไร่

                                  4.   ในปีการศึกษา  2562  เปิดสอนทั้ง  3  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จัดเป็น  2 – 6 – 3  รวม  11  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  106  คน  นักการภารโรง  1  คน  ครู  12  คน   มีนางประนอม  ผจงศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:43:31 น.

โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school161@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชนะชัย เรืองโรจน์ โทรศัพท์: 089-9373473 อีเมล์: ting.g973@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]