โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
  2. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ให้ใช้  ICT  สู่การเรียนการสอน
  3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
  4. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
  5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:43:31 น.

โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school161@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชนะชัย เรืองโรจน์ โทรศัพท์: 089-9373473 อีเมล์: ting.g973@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]