โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • ข้อมูลรายละเอียดการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL คำอธิบาย
  O1 โครงสร้างหน่วยงาน    
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร    
  O3 อำนาจหน้าที่    
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
  O5 ข้อมูลการติดต่อ    
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์    
  O8 Q&A    
  O9 Social Network    
  O10 แผนดำเนินงานประจำปี    
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน    
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
  O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ    
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
  O17 E-Service    
  O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
  O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน    
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี    
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ    
  O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
  O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล    
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
  O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ    
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี    
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
  O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต    
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี    
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน    
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 12:43:31 น.

โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: school161@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชนะชัย เรืองโรจน์ โทรศัพท์: 089-9373473 อีเมล์: ting.g973@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]