โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองโนก่อตั้งตั้งขึ้นเมื่อปีวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2494 ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองโน เลขที่ 148 หมู่ที่ 18 ตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จานวนเนื้อที่ 25 ไร่ โดยมี นายเลื่อนสังฆคาม เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 นายเลื่อน สังฆคาม ครูใหญ่และนายทองคา กอหาญผู้ใหญ่ พร้อมคณะครูชาวบ้าน ได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นหลังแรก จานวน 1 หลัง ในปี พ.ศ. 2497 นายเลื่อน สังฆคาม ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น ทางราชการจึงส่ง นายทวี พรรคพล
มาเป็นครูใหญ่แทน และได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 200,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ ป. 1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2507 นายทวี พรรคพล ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น ทางราชการจึงส่ง นายเคน ศิริเดช มาเป็นครูใหญ่ แทน จนถึงปี พ.ศ. 2517 นายเคน ศิริเดช ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่นทางราชการ จึงส่ง นายบวน แสงภักดี มาเป็นครูใหญ่แทน และได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมชั้นล่างจานวน 120,000 บาท ในปีงบประมาณ 2524 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ในปี พ.ศ. 2525 นายบวร แสงภักดี ได้เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้ส่งนายเรวัต อัตสภูมิ มาดารงตาแหน่งครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2526 ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 800,000 บาท สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สปช. 105/29 อาคารคอนกรีต 4 ห้องเรียน ในปี พ.ศ.2528 นายเรวัต อัตสภูมิ ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้ นายทวีวัฒน์ สารจูม มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงปี พ.ศ. 2531 นายทวีวัฒน์ สารจูม ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น ทางราชการได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ นายสมบูรณ์ พิมพ์แสง มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2532 ได้ทาการรื้นถอนอาคารหลังที่ 1ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้จัดผ้าป่าการศึกษา จากเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร หจก. เจซีเอ็นจีเนียริ่ง ได้เงินสดได้เงินสดพร้อมอุปกรณ์การศึกษามูลค่า 130,000 บาท โดยสร้างถาวรวัตถุ คือ
1. สร้างเสาธงเหล็กพร้อมฐาน
2. แท่นพระพุทธรูป
3. ซุ้มประตูโรงเรียน
4. น้าประปาโรงเรียน
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 280,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 แล้วเสร็จ ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2540 คณะศิษย์เก่าได้มอบเงินสร้างเวทีกลางแจ้งอเนกประสงค์จานวน 50,000 บาท จนถึงปี พ.ศ. 2542 นายสมบูรณ์ พิมพ์แสง ได้ย้ายไปดารงตาแหน่งอาจารย์ ที่ สปอ.เสลภูมิ และทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายเทิดทูน สุจารี ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายสมบูรณ์ พิมพ์แสง ในปีพ.ศ. 2542 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 230,000 บาทก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2542 ในปี พ.ศ. 2543 ทางราชการได้อนุมัติไห้รื้อถอนอาคารแบบ ป. 1 อ และอาคารแบบ สปช. 105/29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2543
หลังจากทางราชการได้มีคาสั่งให้รื้นถอนอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองโนไม่มีอาคารที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน นายเทิดทูน สุจารี อาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นจึงได้ร่วมแรงร่วมใจชาวบ้าน - ครูได้สร้างอาคารเรียน ชั่วคราวหลังคามุงด้วยหญ้า 9 ห้องเรียน และได้จัดผ้าป่าการศึกษาได้งบประมาณ 150,000 บาท ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลัง พื้นคอนกรีตหลังคามุงด้วยสังกะสีจานวน 3 ห้องเรียน ห้องน้าห้องส้วมจานวน 6 ห้อง หลังจากนั้นเป็นต้นมาโดยการนาของ นายเทิดทูน สุจารี ผู้อานวยการ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน ห้องเรียนและห้องต่าง ๆ เริ่มดีขึ้นเป็นระยะ ๆ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 แล้วเสร็จในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2544 สิ้นงบประมาณ 1,700,000 บาท ต่อมาในปีเดียวกัน ได้รับจัดสรรงบประมาต่อเติมอาคารเรียนแบบ 105/29 จานวน 2
ห้องเรียน สิ้นงบประมาณ 180,000 บาท แล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.2545 ทางบริษัท ต้องอนันต์ ซีฟูดส์ ได้นาอาหารมาเลี้ยงนักเรียนพร้อมแจกชุดกันหนาวให้แก่นักเรียน ได้บริจาคเงินจานวน 200,000 บาท สร้างอาคารอนุบาลจานวน 2 ห้องเรียน เริ่มก่อสร้าง 3 เมษายน พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ในปีเดียวกันได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ 1 งบประมาณ 14,000 บาท โดยเปลี่ยนสังกะสีมุงหลังคาและเทพื้นด้านล่างเสร็จในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2545
ปัจจุบันเปิดทาการสอนจากชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนนักเรียน 230 คน ครู 14 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างประจา (ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ) 1 คน

ประวัติโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-24 13:50:20 น.

นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองโนราษฎร์บำรุง

นายสมชาติ จุละมะณี
นายธรรมวิทย์ บุตรศาสตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,807
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: kittykid2543@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: SOMKID MANEEKAN โทรศัพท์: 0935230959 อีเมล์: ssskid@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]