โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •              โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ มีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้

  1. เกณฑ์เด็กวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการให้เข้ารับการศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทุกคน
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ปลอดจากสารเสพย์ติด
  4. ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
  5. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน
  7. จัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีคุณภาพ
  8. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  9. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  10. สร้างความสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้และนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-25 11:48:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประเวช การินทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจักร์วิดา ประทุมสินธ์

 • นางกุลนภา นาปองสีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,978
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: School109@roiet3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชาญยุทธ ศรีสุลัย โทรศัพท์: 096-1693864 อีเมล์: chantrt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]