โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. เกณฑ์เด็กวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตบริการอย่างมีคุณภาพ

  2. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อ  เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  3. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

  4. พัฒนาบุคลากรให้มีขวัญ กำลังใจ และมีความรู้ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  5. จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี กีฬา  เพื่องส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ และการศิลปะ ดนตรี กีฬา

  6. จีดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

  7. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม การระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  2. นักเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษระอันพึงประสงค์

  3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการได้แข่งขันทักษะทางวิชาการ และแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านภาษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสคร์  เทคโนโลยี  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4. นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ในชีวิตประจำวัน

  5. การมีส่วนร่วมและบุคลากรได้ร่วมกันพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  6. โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประเสริฐ บำรุงรส
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววรรภา ศรีชัย

 • นายรัศมี ศึกขยาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,971
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043577240 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายรัศมี ศึกขยาด โทรศัพท์: 0872327105 อีเมล์: Pramoon151978@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]