• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านโคกสี

            โรงเรียนบ้านโคกสีตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2465 โดยใช้ศาลาวัดบ้านโคกสี  ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลชุมพร 2  (วัดบ้านโคกสี )

    จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  มีนายชม   พลเยี่ยม  เป็นครูใหญ่  วันที่ 5 พฤษภาคม  2491  ยกฐานะครูประชาบาล

   ขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2495  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประชาบาลตำบลชุมพร2 เป็นโรงเรียนบ้านโคกสี (ศรีประชา-

  วิทยาคาร)พ.ศ.2509  โอนโรงเรียนประชาบาล กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ตุลาคม  2509  โอนโรงเรียน

  ประชาบาลออกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  และเป็นปีเดียว

  กับที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านโคกสี”พ.ศ.2539 ได้รับอนุญาตให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา และเป็นโรงเรียน

  ปฏิรูปทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ  ก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

  ตอนต้น  มีข้าราชการครู 16  คน  พนักงานราชการ  1  คน  ช่างครุภัณฑ์ 3  1 คน  ครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.

โรงเรียนบ้านโคกสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0807479527 อีเมล์: koksee101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิพล นนท์วงษา โทรศัพท์: 0817991650 อีเมล์: surakan101@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]