• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียน

  ๑.      จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศน่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น เหมาะกับการพัฒนาการเรียนการสอน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

  ๒.    จัดสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้สมบูรณ์ทันสมัย เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  ๓.     พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน และร่วมกับชุมชนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์ หลากหลาย และมีคุณภาพ

  ๔.     พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นพัฒนาธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วย

  ตนเองตลอดชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองดีของชาติ

  ๕.     ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๖.      ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ๗.     พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

  ๘.     จัดระบบการวัดผล ประเมินผลการเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นระบบ ครบถ้วน ครอบคลุมระเบียบการวัดผลตามหลักสูตร

  ๙.      สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

  ๑๐.  ดำเนินการบริหาร นิเทศ และประเมินผลหลักสูตร

  ๑๑.จัดการพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม

  เป้าประสงค์โรงเรียน

  ๑.      ขยัน ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน สามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

  ๒.    ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

  ๓.     นับถือตนเอง และผู้อื่น มีความมั่นคงทางอารมณ์

  ๔.     ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้วิธีการเรียนรู้ รักการอ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

  ๕.     มีทักษะในการใช้ภาษา

  ๖.      มีทักษะในการทำงาน การจัดการ รักการทำงาน และ มีเจตคติที่ดีต่องานและอาชีพสุจริต

  ๗.     มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาสากล

  ๘.     มีความคิดเชิงระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างสร้างสรรค์

  ๙.      รักการออกกำลังกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมีสมรรถภาพทางกาย

  ๑๐.  ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ป้องกันตนเองจากสารเสพติด และอบายมุข

  ๑๑.มีลักษณะนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  ๑๒. เห็นคุณค่าในความงามของศิลปะและธรรมชาติ

  ๑๓. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

  ๑๔. รักท้องถิ่น ประเทศชาติ และความเป็นไทย สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

  ๑๕. มีจิตสำนึกและปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย รักสิทธิเสรีภาพของตนเอง และเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.

โรงเรียนบ้านโคกสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0807479527 อีเมล์: koksee101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิพล นนท์วงษา โทรศัพท์: 0817991650 อีเมล์: surakan101@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]