• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

          โรงเรียนบ้านโคกสีเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มีความ

  สามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักท้องถิ่น รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ และมี

  คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ปรัชญาโรงเรียน

  ปัญญา    โลกัสมิ  ปัชโชโต         ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:47:04 น.

โรงเรียนบ้านโคกสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 0807479527 อีเมล์: koksee101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิพล นนท์วงษา โทรศัพท์: 0817991650 อีเมล์: surakan101@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]