โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ประวัติโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

 

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ที่ตั้ง 240 หมู่ 9 ตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอก    จังหวัดร้อยเอ็ด    รหัสไปรษณีย์ 45210  โทรศัพท์ 043579173 โทรสาร 043579174   email : nongphok@phokwit.ac.th  website http://www.phokwit.ac.th

โรงเรียนหนองพอกวิทยา   ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหนองพอก  หมู่ที่ 9  ตำบลรอบเมือง                      อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่ทั้งหมด  136 ไร่    ก่อตั้งและเปิดเรียน เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  2517  เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา     กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีผู้บริหารคนแรก  คือ นายบวร  พินิจธนสาร

          วันที่  7  กรกฎาคม  2546  กรมสามัญศึกษาได้ยุบรวมเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนหนองพอกวิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นโรงเรียนแกนนำในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และเป็นโรงเรียนต้นแบบ “ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ”  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2548 ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  โรงเรียนมีระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  โทรสาร  จานรับสัญญาณดาวเทียม   เครื่องคอมพิวเตอร์  วิทยุสื่อสาร  ยานพาหนะ และระบบข่าวสาร  สารสนเทศอื่นๆ  เพื่อเป็นข้อมูลให้บุคลากรและชุมชนได้ใช้บริการ

ปัจจุบัน โรงเรียนหนองพอกวิทยา   มีนักเรียน  1,737 คน ครูอาจารย์ 62  คน ครูอัตราจ้าง 9 คน พนักงานราชการ 7 คน นักการภารโรง 2 คน  ยาม  1 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง หอประชุม/โรงอาหาร 1 หลัง  โรงฝึกงาน  2 หลัง อาคารชั่วคราว  1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  5 หลัง   บ้านพักครู  9 หลัง  บ้านพักผู้อำนวยการ  1 หลัง ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นายเทิดทูน  สุจารี

 

  • ปรัชญาของโรงเรียน  มีว่า “สุวิชโช  ชเนสุโต  โหตุ”  หมายความว่า ผู้มีปัญญา

ย่อมเป็นเลิศในหมู่ชน

  • คำขวัญของโรงเรียน  มีว่า  “เรียนดี  สามัคคี  มีวินัย”   
  • คติพจน์ของโรงเรียน  มีว่า  “เว้นจากการฟัง คิด ถาม เขียน แล้วจะฉลาดได้อย่างไร”

     

 

 

 

 

สีประจำโรงเรียน  สีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งบริเวณโรงเรียนหนองพอกวิทยาตลอดทั้งอำเภอ   หนองพอก เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มตลอดปี  แสดงถึงความร่มเย็นชุ่มชื้น  สีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญ การต่อสู้ กล้าทำ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย ที่ว่า “สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข และให้รู้จักหวงแหน ภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย” ตลอดทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เป็นเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัว

นักเรียนและเป็นเกณฑ์การประเมินในการผ่านช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และ ช่วงชั้นที่ 4  (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)  ที่ว่า  “นักเรียนต้องมีวินัย รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร กิริยามารยาทที่ดีงาม อดทนและเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู มีธรรมมีศรัทธา และมัธยัสถ์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย
นางสาวยุพารักษ์ วีรสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย
นางเสนาะ กุลสะท้าน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย

นางสาวอรุณศรี โทรเลข
นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043579173 อีเมล์: phokwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัชวาลย์ แก่นมณี โทรศัพท์: 0897108087 อีเมล์: khopgnon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]