โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ประวัติโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

 

ประวัติโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย  ตั้งอยู่ เลขที่  240 หมู่ที่ 9  ตำบลรอบเมือง  อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่ทั้งหมด 136 ไร่ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย  จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ มีนายบวร พินิจธนสาร เป็นครูใหญ่ คนแรก เปิดเรียน   ครั้งแรก  ในระดับ ม.ศ.1 จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน 68 คน

 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย  เดิมชื่อ โรงเรียนหนองพอกวิทยา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552    ปัจจุบัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนแกนนำในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และเป็นโรงเรียนต้นแบบ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ”เป็นสถานศึกษาพอเพียง และขณะนี้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

รายนามผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายบวร  พินิจธนสาร

รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

พ.ค. 2517 – พ.ค. 2518

2

นายสุรชัย  ทิพยมาศ

รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

พ.ค. 2518 – มิ.ย. 2518

3

ว่าที่ ร.ต. สัมฤทธิ์ เรืองสนาม

ครูใหญ่

มิ.ย. 2518 – พ.ย. 2519

4

นายสุรชัย  ทิพยมาศ

รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

พ.ย. 2519 – มิ.ย. 2520

5

นายจำนง  อาศิรวัจน์

ครูใหญ่

มิ.ย. 2520 – ก.ย. 2521

6

นายจำนง  อาศิรวัจน์

อาจารย์ใหญ่

ต.ค. 2521 – มิ.ย. 2529

7

นายถวิล  ทินผล

ครูใหญ่

มิ.ย. 2529 – ก.ย. 2529

8

นายถวิล  ทินผล

ผู้อำนวยการ

ต.ค. 2529 - ก.ย. 2533

9

นายโกมล  จันทวารี

ผู้อำนวยการ

ต.ค. 2533 – ก.ย. 2536

10

นายวัฒนา  ศรีสว่าง

ผู้อำนวยการ

ต.ค. 2536 – มี.ค. 2542

11

นายชำนาญ  โพธิคลัง

ผู้อำนวยการ

มี.ค. 2542 – พ.ย. 2544

12

นายอภัย  ศรีษะภูมิ

ผู้อำนวยการ

พ.ย. 2544 – ก.ย. 2548

13

นางเพ็ญพิไลลักษณ์  มณีภาค

ผู้อำนวยการ

ก.ย. 2548 – ต.ค. 2551

14

นายอินสอน  กันทะโล

รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ย 2551 – ธ.ค. 2551

15

นายสุรชัย  ทิพยมาศ

ผู้อำนวยการ

ธ.ค. 2551 - พ.ย. 2552

16

นายอินสอน  กันทะโล

รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ

ก.พ. 2552 – ก.ค.2552

17

นางรัตนา  เอื้อมสุวรรณ

ผู้อำนวยการ

ก.ค. 2552 - ก.ย. 2555

18

นายชฎิล ชูฉัฏฐะ

รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ

ก.ย. 2555 - ต.ค. 2555

19

นายเทิดทูน สุจารี                              

ผู้อำนวยการ

9 ต.ค. 2555 – 18 พ.ย. 2559

20

นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์

ผู้อำนวยการ

19 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารปัจจุบัน

  1. นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์               ผู้อำนวยการโรงเรียน
  2. นางเสนาะ  กุลสะท้าน              รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  3. นางสาวยุพารักษ์  วีระสอน         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
  4. นางอุทัย  วิลัยหอม  ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  5. นายอดุลย์  ศรีเกื้อกลิ่น    ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป    
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-11 11:03:35 น.

นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย
นางสาวยุพารักษ์ วีระสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย
นางเสนาะ กุลสท้าน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย

นางรุ่งเรือง ศรีวะลา
นางรุ่งนภา เพลงอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,430
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043579173 อีเมล์: phokwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัชวาลย์ แก่นมณี โทรศัพท์: 0897108087 อีเมล์: khopgnon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]