โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ประวัติโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม

 

    โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ตั้งอยู่บ้านกกทัน  หมู่ที่ 8 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด บนที่ดินสาธารณประโยชน์ " โคกวังหลวง" มีเนื้อที่ 35 ไร่ เปิดทำการสอนเมือ่วันที่ 18 พฤษภาคม 2536 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เริ่มมีนักเรียน จำนวน  61 คน มีครู- อาจารย์จากโรงเรียนเาลภูมิพิทยาคม มาทำการสอน โดยมี วง่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ศาลารัตน์ ทำหน้าที่โรงเรียนสาขา

       วันที่ 14  มีนาคม 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศในนาม " โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม " พร้อมอนุมัติงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบเบ้ดเสร็จ กขค พร้อมอาคารประกอบ และได้แต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ศาลารัตน์  เป็นผู้บริหารคนแรก

        วันที่ 16 พฤษภาคม 2540 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   และโรงเรียนได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับสืบมา

โดยมีผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายนพดล  ศรีระกิจ

                                                                 ทำเนียบผู้บิหารโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม

                    1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย  ศาลารัตน์     พ.ศ. 2536-  พ.ศ. 2544

                    2.  นายอานนท์ตรี    ประสมสุข        พ.ศ. 2544 -  พ.ศ. 2549

                    3.  นายเฉลิมชัย   หรสิทธิ์               พ.ศ. 2549  - พ.ศ.  2552

                    4.  นายสุพจน์    ซาเหลา                พ.ศ. 2552 -  พ.ศ. 2556

                   5.   นายนพดล    ศรีระกิจ                  พ.ศ.  2557- ปัจจุบัน

                                 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-13 09:53:11 น.

นายนพดล ศรีระกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหลวงวิทยาคม

นายอัครฉัตร เพียรชนะ
นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,249
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043611895 อีเมล์: wangluangwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายฉลอง อ่อนพุทธา โทรศัพท์: 0898621959 อีเมล์: onputtha09@gmail,com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]