• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2523  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน โดยใช้เนื้อที่สาธารณะประโยชน์โคกหินคึกคะ  ประมาณ  110  ไร่  2  งาน  เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน  ในปีแรกรับนักเรียนได้  100  คน  โดยจัดเป็น  2  ห้องเรียน  ครู  5  คน  นักการ  1  คน  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  2  ห้องเรียน  บ้านพักครู  1  หลัง  ส้วมนักเรียน  1  หลัง  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้

  1. นายบุญสวน บุญโพธิ์ 
  2. นายประเศียร วงศ์โยธา
  3. นายสมพร    สอนสนาม 
  4. นายโกสินทร์ นันทธีโร
  5. นายสรรเพชญ  อาจวิชัย
  6. นายสมศักดิ์  ศรีพลัง 
  7. นายบรรจบ  ศรีกัลยา
  8. นายชอบ  ธาระมนต์
  9. นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร
  10. นายวงศกร  ประกอบนันท์

  ในปี  พ.ศ. 2552 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ 2


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-16 12:55:14 น.

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043506116 อีเมล์: nongheecharoenwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธรรณวัฒน์ เหลาลา โทรศัพท์: 0941978656 อีเมล์: mgnn.lao1008@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]