ประวัติโรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์

 

 

               โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2464 โดยใช้ศาลาวัดบึงบ้านเสียว

เป็นสถานศึกษาและได้รับเงินการศึกษาพลีเป็นเงินอุดหนุนจนถึง พ.ศ.2474 รัฐบาลจึงให้เงินเครดิตอุดหนุนเงินศึกษาพลี

ซึ่งการศึกษาขณะนั้นได้จัดการศึกษาแบบสหศึกษา แบ่งเป็น 6 ชั้น คือ ชั้นเตรียมจนถึงชั้นประถมศึกษา

พ.ศ.2474 รัฐบาลได้แก้ไขแนวทางการศึกษาใหม่โดยตัดชั้นเตรียมออก คงเหลือชั้นประถมศึกษาปีที่1

ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมารัฐบาลได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 คงเหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

               เมื่อ พ.ศ. 2484 ได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบึงบ้านเสียว มาสร้างใหม่เป็นเอกเทศในที่ดินของวัดน้อย

ซึ่งชาวบ้านยกให้เป็นที่สร้างโรงเรียนในปัจจุบันนี้ โดยได้งบประมาณจากรัฐบาลในการสร้างโรงเรียนเป็นเงิน

600 บาท และชาวบ้านได้นำเงินมาสมทบอีกเป็นจำนวน 700 บาท ครูใหญ่ในขณะนั้นคือ คือ นายเอ็ด  บุตรเนียร 

พร้อมด้วยชาวบ้านเสียว ได้สร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศอย่างถาวร ตามแบบ ป. มี 3  ห้องเรียน ในปีเดียวกัน

นายเอ็ด  บุตรเนียร  ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอื่นและนายสีโห สุทธศรี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

ครูใหญ่แทนและชาวบ้านเสียวร่วมกันจัดหางบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน 5,325 บาท

               เมื่อ พ.ศ.2485 นายสีโห สุทธศรี ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอื่นและ นายทองเส็ง ภูวิชัย

ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2500 นายทองเส็ง ภูวิชัย ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ

ที่โรงเรียนอื่น และ นายขวัญ สุทธิบุตร  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ

มาต่อเติมอาคารเรียน จำนวน 1ห้องเรียน เป็นเงิน 7,000 บาท  รวมเป็น 4 ห้องเรียน เมื่อ พ.ศ.2513 

นายขวัญ สุทธิบุตร ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอื่น และ นายไสว ชมดวงทิพย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

               ในปี พ.ศ.2513 ทางราชการได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ได้งบประมาณ

สร้างอาคารเรียน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 161,000 บาท และงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

เป็นเงิน 25,000 บาท เมื่อ พ.ศ. 2516  ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง เป็นเงิน

46,000 บาท พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้งบเงินผันจากสภาตำบลต่อเติมห้องเรียน ๑ ห้อง เป็นเงิน 70,000 บาท

ในปี พ.ศ.2520 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 368,000 บาท ขนาด 4 ห้องเรียน

และงบประมาณ 2524 โรงเรียนได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 183,000 บาท

               ในปีพ.ศ.2529 ได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง เป็นเงิน 38,000 บาท และพ.ศ.2531

ได้งบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นเงิน 38,000 บาท

               ในปี พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์  เขต 2 จำนวน   3 ท่าน

คือ 1. นายใหม่ ศิรินวกุล  2. นายบวร ภูจริต 3.นายอภิชาติ หาลำเจียก  รวมเป็นเงิน 10,000 บาท สร้างรั้ว

ทางทิศเหนือของโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2534 ชาวบ้านเสียว หมู่ที่ 6 มอบหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง 1 ชุด  

ใน ปี พ.ศ. 2535 นายไสว ชมดวงทิพย์ ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอื่น และ นายหมื่น ฉายละออ 

ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  ซึ่งในปีนี้ ส.ส.อรดี สุทธศรี ได้มอบทุนส่วนตัวสร้างศาลาทรงไทย 1 หลัง

 เป็นเงิน 45,000 บาท และปีนี้คณะศิษย์เก่าของโรงเรียนได้นำเงินทอดผ้าป่าการศึกษามาสร้างรั้วทางทิศเหนือ

เป็นเงิน 54,000 บาท ในปี พ.ศ. 2536 ส.ส.บวร ภูจริต ได้มอบงบประมาณสร้างรั้วทางทิศตะวันออก เป็นเงิน 60,000 บาท

               ในปี พ.ศ. 2537-2539 มีข้าราชการครูในโรงเรียนย้ายมาดำรงตำแหน่งหลายอัตราจนถึง พ.ศ. 2539 

ทางราชการอนุญาตให้รื้ออาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  ขนาด 4 ห้องเรียน 2  ชั้น งบประมาณ 1,639,404  บาท

                ในปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ครบทั้ง 2 ห้อง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเรียนการสอนในขณะนี้

และในปีนี้ นายหมื่น ฉายละออ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้เกษียณอายุราชการ 60  ปี

                 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 นายทองสุข หาญลือ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

ตามคำสั่งที่ 616/40 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2540 และได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม

  ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้ปรับปรุงสนามฟุตบอล ทาสีรั้ว จัดสวนหย่อม จัดทำป้ายนิเทศ

จัดทำเรือนเพาะชำ จัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดทำห้องเก็บของใต้บันไดอาคาร 2 ขุดสระเก็บน้ำ

และระบายน้ำภายในบริเวณโรงเรียน 1 แห่ง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 1 และโรงฝึกงานและจัดทำ

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง เมื่อเดือน กันยายน 2543 นายทองสุข หาญลือ ได้เกษียณอายุราชการ

                 ต่อมาในปี พ.ศ.2544นายกำพล อุปัชฌาย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที 2 มีนาคม 2544

 ได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมกันกับชุมชนและคณะศิษย์เก่า จัดทำโครงการ “บ้านเกิดโรงเรียนเก่า”

เพื่อนำเงินมาสร้างรั้วทางทิศตะวันตก ประตูทั้ง 3 ด้าน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ของนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2545 คณะครูอาจารย์ได้บริจาคเงินเพื่อนำมาสร้างโรงเก็บรถ 1 แห่ง             

สนามเด็กเล่น 1 แห่งปรับปรุงพื้นห้องอนุบาล จำนวน 1 ห้องเรียน

                 ปี พ.ศ. 2546  ได้รับเงินผ้าป่าศิษย์เก่าสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออกเป็นเงิน  36,๐๐๐ บาท(3  ก.พ.  2546)

และนายอังคาร  ภูถาวร  ได้บริจาคเงิน จำนวน  10,000  บาท (30  ก.พ. 2546)  ในปีเดียวกันทางโรงเรียนได้รับรางวัล

โรงเรียน 5 ดาว 1 กิจกรรมเด่น  และ นายกำพล  อุปัชฌาย์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์  ระดับ 8 

                 ปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้จัดทำโครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา(เงินผ้าป่าศิษย์เก่า)

จำนวน 150,000 บาท  ได้นำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคารไม้)ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วม

เป็นประจำทุกปี โดยปรับปรุงห้องเรียน ชั้นล่างอาคารไม้(ป.1 ฉ)  3  ห้องเรียน  ยกพื้นสูง  ปูกระเบื้อง

และติดฝ้าเพดาน ห้อง อบ.1  ป.1  และป.3  เปลี่ยนระบบไฟฟ้าอาคารไม้  ปรับเปลี่ยนรั้วโรงเรียน

ด้านบ้านพักครู จำนวน  8 ช่อง  และถมดินสนามฟุตบอล  ปรับปรุงภูมิทัศน์   และสร้างร่องระบายน้ำ 

และในปีเดียวกัน ทางโรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบสอง และได้รับการรับรองจาก สมศ.

                 ปี พ.ศ.2550-2551 โรงเรียนได้จัดทำโครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา(เงินผ้าป่าศิษย์เก่า

)จำนวน 162,109 บาท  ได้นำเงินมาสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน (แบบสปช.105/29)

กว้าง  5  เมตร  ยาว  176  เมตร  นอกจากนั้นคณะศิษย์เก่าได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  7  เครื่อง 

เป็นเงินจำนวน 100,000  บาท

                 ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้จัดทำโครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา(เงินผ้าป่าศิษย์เก่า) 

ได้รับเงินจำนวน  150,000 บาท ได้นำเงินมาสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารไม้ (แบบป.1 ฉ) 

ปี พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียน ได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็งจาก ส.ส.วีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ 

เป็นเงิน  จำนวน  1,105,200  บาท  โดยนำมาปรับปรุงโรงเรียน  ดังนี้

                      -  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ได้แก่  สร้างถนนคอนกรีต  คสล.  ทาสีรั้วโรงเรียน  4  ด้าน 

ทาสีอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคาอาคาร ป.1 ฉ  ถมดินสนามฟุตบอล   ก่อสร้างคาน  คสล.  กั้นระบายน้ำ 

ทำร่องระบายน้ำด้านตลาดสด    เทพื้นศาลาทรงไทย  ปรับปรุงห้องน้ำครู  ปูกระเบื้องและเทพื้นคอนกรีต

                      -  ซ่อมแซมส้วม  2  หลัง 8  ห้อง และสร้างส้วมใหม่  1  หลัง  4  ห้อง

                และในปีเดียวกัน  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพลัส  ระดับอำเภอ 

และตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมมารยาทไทย ป.4-6  

จำนวน  1 รางวัล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กิจกรรมเล่านิทานประกอบ

การแสดงประกอบสื่อ  จำนวน 1 รางวัล  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมมารยาทไทย ป.1-3 จำนวน   1 รางวัล 

                ปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้จัดทำโครงการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา  จัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าขึ้น

ได้รับบริจาค เป็น จำนวนเงิน 120,000 บาท เพื่อนำมาปรับปรุงโรงฝึกงานให้เป็นหอประชุม  และได้รับ

งบประมาณจาก ท่าน ส.ส.วีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์  เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทเพื่อจัดสร้างรั้ว

โรงเรียนด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก รวมทั้งสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่และโรงเรียนยังได้รับมอบ

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ต จำนวน  16 ชุด  จากโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ICT  ชุมชนเพื่อพ่อหลวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นอกจากนั้นยังได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 10  เครื่อง

               และในปีเดียวกัน  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพลัส  ระดับอำเภอ 

และตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมมารยาทไทย ป.4-6

 จำนวน  1 รางวัล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3

จำนวน  1 รางวัล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมเล่านิทานประกอบ

การแสดงประกอบสื่อ  ระดับปฐมวัย จำนวน 1 รางวัล 

               ปี พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองและคณะครู  เป็นจำนวนเงิน  30,000  บาท 

เพื่อสร้างที่พักผู้ปกครอง จำนวน 1 แห่ง และสร้างศาลาพระพุทธรูปจำนวน 1 หลัง และอยู่ในระหว่างดำเนินการ

คือ งบประมาณจาก ท่านส.ส.วีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ มี  3  รายการ  คือ

                         -  งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000  บาท  เพื่อก่อสร้างโรงอาหารใหม่

                         -  งบประมาณเป็นจำนวนเงิน  400,000    บาท  เพื่อก่อสร้างห้องสมุดใหม่

     -  งบประมาณเป็นจำนวนเงิน  1,300,000 บาท  เพื่อก่อสร้างระบบประปาในโรงเรียน 

               และในปีเดียวกัน ทางโรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม และได้รับการรับรองจาก สมศ.ในระดับดีมาก

  ได้รับสื่อและงบประมาณจากรายการเจ็ดสีปันรัก  จำนวน  10,000  บาท  และนอกจากนั้น  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 62 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทย ป.4-6

 จำนวน  1 รางวัล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทย ป.1-3  จำนวน  1 รางวัล ระดับเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ป.4-6    

จำนวน  1 รางวัล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม  ป.1-3 จำนวน  1 รางวัล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

กิจกรรมเล่านิทานประกอบอุปกรณ์ ระดับปฐมวัย  จำนวน 1 รางวัล 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-20 10:46:29 น.

นายกำพล อุปัชฌาย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเสียววิทยาสรรพ์

นางกัลย์กมล ผาพิมูล
นางสายเพชร ภูคงกิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043840080/081-9745639 อีเมล์: siewksn2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิบูล ผาพิมูล โทรศัพท์: 0896195122 อีเมล์: siewksn2@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]