โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ประวัติโรงเรียนห้วยยางดงวิทยา

 

ประวัติโรงเรียนห้วยยางดงวิทยา

                โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาแห่งที่ ๓ สำหรับประชาชนตำบลโคกเครือ(ประชาบาล๓)เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑ โดยคำสั่งของนายวีระ ผานีบุตร นายอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อแรกตั้งได้อาศัยศาลาวัดบ้านห้วยยางดงเป็นที่ทำการจึงเรียกนามตามที่ตั้งว่า “โรงเรียนวัดห้วยยางดง” ดำรงสถานะด้วยเงินงบประมาณจากกองการศึกษาประชาบาล กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๑ จึงได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ซ ใต้ถุนสูง ทรงจั่ว ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง นายถวัลย์ บุญโชติ ครูใหญ่ กับนายสิน สง่าเนตร ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันขอซื้อที่ดินทำกินจำนวน ๒๐ ไร่ที่ชาวบ้านจับจองไว้ด้านทิศเหนือของวัดมอบให้ทางราชการปลูกสิ่งก่อสร้างและตั้งสถานศึกษาเป็นเอกเทศของตนเอง แล้วเปลี่ยนนามสถานศึกษาตามที่ตั้งใหม่ให้เป็นศิริมงคลแก่เยาวชนที่เข้ามาศึกษาและครูอาจารย์ที่มาประสิทธิ์วิชาว่า “โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา ” เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา(เด็กชายหญิงเรียนด้วยกัน)ตามหลักสูตรการศึกษาบังคับตามกฎหมายในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ มีหัวหน้าสถานศึกษาควบคุมกิจการและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาสนองนโยบายของรัฐตั้งแต่แรกตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นลำดับ

                ช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๒ ทางราชการแต่งตั้งให้นายปั่น กิติชัย มาเป็นครูใหญ่ มีครูน้อยประจำการ ๒ คน ได้แก่ ๑.นางสมัย  กิติชัย ๒.นายฤทธิ์  กิติเลิศมงคลตระกูล .

                ช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๔ ทางราชการแต่งตั้งให้นายเต็ม โพธิสมัคร มาเป็นครูใหญ่ มีครูน้อยประจำการ .๑.. คน ได้แก่ ๑นายฤทธิ์  กิติเลิศมงคลตระกูล(ลาออก มิ.ย.๒๕๐๓ )

ช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๖ ทางราชการแต่งตั้งให้นายสิน  จงสมชัย มาเป็นครูใหญ่ มีครูน้อยประจำการ .๑.. คน ได้แก่ ๑.นายสมยศ  นาสมบัติ

ช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๑๖ ทางราชการแ ต่งตั้งให้นายถวัลย์ บุญโชติ มาเป็นครูใหญ่ มีครูน้อยประจำการบรรจุใหม่และย้ายออกไปสลับกันตลอดเวลา ได้แก่ นายไสว บุตรกุล นายชัชวาล ศิริกุล นายบัณนิสิต ทละคร นายประพันธ์ พรมรัตน์ นายดุสิต ภูผาใจ นายทองสุข หาญลือ นายประเสริฐ ภูปาทา นายทองพั่ว กุลาสา น.ส.ศิริลักษณ์ ศิลาโท นายประสิทธิ์ วัฒโน นายดุสิต ปรีพูล

ช่วงปี พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๑๘ ทางราชการแต่งตั้งให้นายอ้วน ชารี มาเป็นครูใหญ่ มีครูน้อยประจำการ ... คน ได้แก่ นายสำราญ จำปานิล นายสนิท ศรีสุวัฒน์ นายอำนวย ศรีโฮง

ช่วงปี พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๘ ทางราชการแต่งตั้งให้นายถวัลย์ บุญโชติ กลับมาเป็นครูใหญ่ และเลื่อนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในปี ๒๕๒๕ มีครูน้อยประจำการบรรจุใหม่และย้ายออกไปสลับกันตลอดเวลา ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์  สีแสง น.ศ.ศุภพร พงษ์ภิส  นายสุขเกิด ภูกำเนิด นายวัลลภ โพธิรุกข์ น.ส.สุกัญญา ศิริโสม น.ส.เต็มดวง เยาวพันธ์ น.ส.อำนวย กองศรีรักษ์ นายกลม สิทธิเนตร นายสุรชัย สุขบรม นายบพิตร อินทราช นายมานพ ศุภรัตนกุล นายประดิษฐ์ ศรีธิสาร นายสมชาย มาใหญ่  นายเด่นพงษ์ ดอนเหนือ นางปราณี นาชัยเวียง  น.ส.สัมฤทธิ์ ไชยมาคำ นางลัดดา เหล่าลาภะ นายประสงค์ สอระสัน นายจันทร์ ศิริโสดา นางปรานี โนนศรีชัย น.ส.เสริมศรี ศรีชุมพวง นายฉลอง ภูสง่า น.ส.กษมาพรรณ ชัยปราบ นางประครอง บุตรทา นางรัชนีย์ เสนาฤทธิ์ นางละออจิตร มาใหญ่ นายอารีย์  นนทมาตย์ น.ส.เดือน เทียบฤทธิ์ นายวิบูลย์ สิงห์สถิต นายฉัตรชัย มุระดา น.ส.วงเดือน ภูคำกอง นายทองหล่อ คำปลิว น.ส.ธันยภรณ์ คำไพร นายสิทธิศักดิ์ ภูกองไชย น.ส.พิสมัย บัณฑิต นายทวี มาสังข์ นางวัลภา คำโสภา นายประกายเพชร รัตนพลที นางวรรณภา สมชัย นายวรยุทธ นามวงษ์ นางนิตยา นามวงษ์

ช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐ ทางราชการแต่งตั้งให้นายจันทร์ ศิริโสดา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ มีครูน้อยประจำการย้ายเข้ามา  ๑. คน ได้แก่  น.ส.พัฒนา ธีรสุนทรานันท์

ช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๑-ปัจจุบัน ทางราชการย้ายและแต่งตั้งให้นายทวี  คำเรืองศรีจากโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์มาดำรงตำแหน่งอาจาย์ใหญ่และเลื่อนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเมื่อปี ๒๕๔๕ ในระหว่างนี้มี มีครูน้อยประจำการย้ายมาและบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่ นางลัดดา คำเรืองศรี นางสุคนธ์ กัลยาวงศ์ นายสงบ ชูราศี  นายมงคล บุญรอด นางแสงไทย ดวงปากดี นายสมภาร สีดาพล นายสนิท ภูงามเงิน นายขวัญใจ อุดมรัตน์ น.ส.กัลยา บัณฑิต นางนริศรา ภูสง่า นายเทิดตระกูล เสนารา นายระวี ลาดล้าย น.ส.นงลักษณ์ เหล่าดี นายสาคร คำแสน นางอุษา แก้วกู่ นางธัญญา คำแสน นายเรืองฤทธิ์ ไชยสีทา  นางกนกวรรณ รัตนพลที และนางทองพันธ์ นาสมบัติ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-21 14:47:36 น.

นายสุพจน์ นาสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยยางดงวิทยา
นายจันทร์ ศิริโสดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยยางดงวิทยา

นางทองพันธ์ นาสมบัติ
นายสิทธิศักดิ์ ภูกองไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โทรศัพท์: 043814392/087-9462082 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายทวี คำเรืองศรี โทรศัพท์: 0818734541 อีเมล์: Thawee28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]