• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

   

            โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖  โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (อ้วน  ติสโส)  ในปีแรกที่เปิดสอน  มีครู ๓ คน โดยมี นายบุญถม  ชนะกานนท์  เป็นครูใหญ่  นายอุทา   พิมพะสาลี และ นายเหลา  พิมพะสาลี  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่    มีนักเรียนจำนวน  ๕๐  คน

            พ.ศ. ๒๔๕๖     ย้ายไปเรียนที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ

            พ.ศ. ๒๔๖๐     ย้ายไปเรียนที่เรือนจำเก่า

            พ.ศ. ๒๔๖๒     ย้ายไปเรียนที่สโมสรเสือป่า

            พ.ศ. ๒๔๗๒    ย้ายไปเรียนที่วัดหอไตรปิฎการาม

            พ.ศ. ๒๔๗๑    ย้ายไปเรียนที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะโรงเรียนถูกไฟไหม้  เริ่มลงทะเบียนนักเรียนเลขประจำตัว ๑ ใหม่

            พ.ศ. ๒๔๗๔    ย้ายมาเรียนในพื้นที่ปัจจุบัน  สร้างอาคารเรียนหลังแรก (อาคารเสาใหญ่) ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท และบ้านพักครู    หลัง  เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๔๗๔

   

   

   

            พ.ศ. ๒๔๘๔    เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา

            พ.ศ. ๒๕๑๐     โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท

            พ.ศ. ๒๕๓๔    ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๓๔  ในขณะที่ นายวินัย  เสาหิน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

            พ.ศ. ๒๕๓๘    นายบรรเทา  วรรณจำปี มาดำรงตำแหน่งแทนนายชุมพล  เวียงเพิ่ม  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น

            พ.ศ. ๒๕๔๓    นางพิสมัย  อารีย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายบรรเทา  วรรณจำปี  ซึ่งเกษียณอายุราชการ

            พ.ศ. ๒๕๔๓    โรงเรียนได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔/ล๔๑ (หลังคาทรงไทย)   งบประมาณในการก่อสร้าง  ๑๔,๘๕๐,๐๐๐  บาท  โดยสร้างแทนอาคารเสาใหญ่ที่ได้ทรุดโทรมไป 

   

   

  พ.ศ. ๒๕๔๖     โรงเรียนก่อสร้างโรงอาหารระหว่างหอประชุมกับอาคารพลศึกษา  และนายวาณิชย์  ติชาวัน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. ๒๕๔๗    โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP)  โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    จำนวน    ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๒๗  คน  รวม  ๕๔  คน

  พ.ศ. ๒๕๔๘    โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP) โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    จัดศูนย์แนะแนวของเขตพื้นที่

  การศึกษาและศูนย์สอบของสำนักงานทดสอบแห่งชาติ  ปรับปรุงห้องสมุดทั้งระบบ  ติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ  มีห้องศึกษาค้นคว้าระบบอินเทอร์เน็ตและห้องสมุดเสียง (ใช้สำหรับศึกษาความรู้จากสื่อ T.V / C.D / D.V.D. / V.C.D) จัดให้มีการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ  โดยครูชาวจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  จำนวน    ห้อง  ๗๘  เครื่องด้วยเงินบริจาคอย่างมีวัตถุประสงค์

            พ.ศ. ๒๕๔๙  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP)   โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    รวมทั้งสิ้น    ห้องเรียน  จัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    ห้อง  พร้อมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจำนวน  ๒๐  เครื่อง  จัดให้มีการประกวดโครงงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติครบ  ๖๐  ปี  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ   จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่สนใจภาษาจีนโดยครูชาวจีน  ขยายถนนคอนกรีต  ทางเดินทางเท้าเข้าห้องน้ำนักเรียนหญิงหลังอาคาร ๑  เทพื้นคอนกรีตแก้ปัญหาที่เก็บขยะ  ปรับปรุงและขยายห้องคอมพิวเตอร์ให้กว้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  สร้างหลังคากันแดดและฝน  ทางเดินเชื่อมต่ออาคาร ๒ และ อาคาร     สร้างหลังคาปูกระเบื้องด้นข้างห้องทะเบียนวัดผลเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดตู้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ปรับปรุงที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียนจำนวน     จุด  ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิงหลังอาคารวิทยาศาสตร์  สร้างและปรับปรุงโรงเรือนหลังอาคารอุตสาหกรรม  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ขยายถนนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นที่จอดรถยนต์  จัดทำแผ่นปูตะแกรงปิดกั้นร่องน้ำหน้าอาคารประชาสัมพันธ์

            พ.ศ. ๒๕๕๐  นายเสน่ห์  คำสมหมาย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายวินิชย์  ติชาวัน  ซึ่งเกษียณอายุราชการ  โรงเรียนได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖  ปรับปรุง ๔๖  งบประมาณในการก่อสร้าง  ๑๔,๗๗๓,๐๐๐  บาท  โดยสร้างแทนอาคารชั่วคราวที่ได้ทรุดโทรม  ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  บริเวณหน้าอาคาร    จำนวน    หลัง ด้วยเงินเหลือจ่ายจากการงดตอกเสาเข็มอาคารเรียนแบบ  ๒๑๖  ปรับปรุง  ๔๖ ด้วยวงเงินก่อสร้าง  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  บริเวณใต้ถุนอาคาร ๖  วงเงินก่อสร้าง  ๑,๗๑๙,๐๐๐  บาท  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าและหลังอาคาร    เป็นลานธรรมและรองบริเวณพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  ได้รับปรุงระบบเสียงประชาสัมพันธ์ตามอาคารเรียนทุกหลังและภายในบริเวณโรงเรียน  นอกจากนี้ได้พัฒนาการเรียนการสอนวิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (GC) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    จำนวน ๑ ห้องเรียน นำนักเรียนในโครงการไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและนำนักเรียนไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP)  ใน ๔ รายวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  จัดสอนเสริมหลัง

  เลิกเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  และนำนักเรียนในโครงการไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์  รวม    วัน

            พ.ศ.  ๒๕๕๒  นายเสน่ห์  คำสมหมาย  ได้พัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ให้การช่วยเหลือโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีในโครงการโรงเรียนน้อง จำนวน    โรง

  นำวงโปงลางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศฮังการีเป็นเวลา    สัปดาห์  สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร    กับอาคาร     จัดซื้อรถบัส  ๔๐  ที่นั่งจำนวน    คัน เพื่อใช้ในราชการและนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (TSM และ GC) ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    จำนวน    ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาปีที่    จำนวน    ห้องเรียน  พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษา (TSL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    จำนวน    ห้องเรียน

            พ.ศ.  ๒๕๕๓  นายเสน่ห์  คำสมหมาย  ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกโดยส่งเสริม  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้อย่างน้อย    ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  มีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประทศที่    เพิ่มขึ้นจากภาษาจีน อีก    ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี และภาษาเวียดนาม  ซึ่งสอนโดยครูเจ้าของภาษา  มีการนำวงโปงลางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศตุรกีเป็นเวลา    สัปดาห์  สร้างสระว่ายน้ำ  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มอีก ๑ หลัง คือ อาคาร    ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับประเทศนิวซีแลนด์และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เพื่อพัฒนา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (TSM และ GC)  อย่างต่อเนื่อง

                    พ.ศ. ๒๕๕๔  นายเสน่ห์  คำสมหมาย  ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Standard)  เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกโดยผู้เรียนมีลักษณะเป็นเลิศวิชาการ  สื่อสารได้อย่างน้อย ๒  ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  มีการนำวงโปงลางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน นิวซีแลนด์ ได้ประกวดโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่พิเศษ  ได้งบประมาณสร้างอาคาร 7 พัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดอีเล็คทรอนิกซ์ ได้พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (TSM และGC) และผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษา (TSL)

             พ.ศ. ๒๕๕๕ นายเสน่ห์  คำสมหมาย  ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Standard)  เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกโดยผู้เรียนมีลักษณะเป็นเลิศวิชาการ  สื่อสารได้อย่างน้อย ๒  ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  มีการนำวงโปงลางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน นิวซีแลนด์ ได้ประกวดโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่พิเศษ  ได้งบประมาณสร้างอาคาร 7

   

             พ.ศ. ๒๕๕๖ นายเสน่ห์  คำสมหมายและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเสด็จเจ้าฟ้าหญิงทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์ TO BE NUBER ONE เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชทานดำเนินเปิด”อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา” และนิทรรศการ “๒๒๐ ปี เมืองกาฬสินธุ์” วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้านการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้เพิ่มห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายภาษาจำนวน ๒ ห้องเรียนและได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Standard) เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกโดยให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีการนำวงโปงลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศต่าง ๆ

           

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-811278 อีเมล์: KPS@kalasinpit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัตติยา ภูบุญเติม โทรศัพท์: 0821041348 อีเมล์: rattiya@kalasinpit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]