• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภาองค์การนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  รายชื่อคณะกรรมการสภาองค์การนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  นายตะวัน  เจริญอินทร์          ตำแหน่ง          นายกสภาองค์การนักเรียน

  ๑.กลุ่มงานแผนงานและประสานงาน

  1.นายธวัช ภูพันนา   ตำแหน่งรองนายกสภานักเรียนกลุ่มงานแผนงานและประสานงาน        

           มีหน้าที่ ดูแลการจัดทำแผนงานตามนโยบายและประสานงานกิจการต่างๆที่ได้รับมอบหมายงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กร พร้อมรับภาระงานจากองค์กรต่าง และกำกับดูแลโครงการธนาคารขยะ                                

   กลุ่มงานแผนงาน                                                                                                                                                                ๑.นางสาวกุลธิดา ทองเชื้อ  หัวหน้างาน                                                                                                        ๒.นางสาวสกุลรัตน์ จันทรโสภี รองหัวหน้างาน                                                                             ๓.นางสาวกนกพร เที่ยนเที่ยง  กรรมการ                                                                                        ๔.นางสาววริศรา คำเกิด  กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่       จัดทำแผนงานตามนโยบายและวางแผนการดำเนินงานแผนงานต่างๆ และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานประสานงาน

  ๑.นายสิรภพ บุญสวัสดิ์   หัวหน้างาน

  ๒.นางสาวญาณัจฉารา คำชมพู รองหัวหน้างาน

  ๓.นายเฉลิมลาภ บุญมา     กรรมการ

  ๔.นางสาวอารียา โคตรมูล กรรมการและเลขานุการ

       มีหน้าที่     รับภาระงานจากองค์กรต่างๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตามแผนงานที่จัดทำไว้ แจกแจงงานให้กับบุคลากรในสภา และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  ๒.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  นางสาวณัฐธยาน์ พันธุ์มณี   ตำแหน่ง    รองนายกสภานักเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ                             มีหน้าที่  ดูแลควบคุมการจัดทำเอกสาร รวบรวมเอกสาร เก็บข้อมูลการดำเนินงานทั้งภาพและลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในองค์กร

  กลุ่มงานวิชาการ

  ๑.นางสาวปิยะธิดา ไชยศิวามงคล หัวหน้างาน

  ๒.นางสาวไพจิตตรา สุขเสริมศักดิ์ รองหัวหน้างาน

  ๓.นายวรยุทธ วิเชียรซอย กรรมการ

  ๔.นายก่อเกียรติ แก้วศิลา กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่  จัดทำเอกสาร รวบรวมเอกสาร เก็บข้อมูลการดำเนินงาน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในองค์กรและหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

    กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๑.นายอรรคราธร วุฒิสาร หัวหน้างาน

  ๒.นางสาวสุภาวดี พุดละ   รองหัวหน้างาน

  ๓.นายกิตติภูมิ ไชยประทุม กรรมการ

  ๔.นายปริทัศน์ ภูแสงสั่น กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่   เก็บรวบรวมภาพการดำเนินงานของสภานักเรียน จัดทำเว็บไซต์ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                 ๓.กลุ่มงานอำนวยการ

  นางสาวธิติมา พิลากุล ตำแหน่ง     รองนายกสภานักเรียนกลุ่มอำนวยการ                                 มีหน้าที่ กำกับดูแลงบประมาณ วางแผนและจัดดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย จัดหาและดูแลบุคลากรในการดำเนินงาน บริการและจัดหาพัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและดูแลจัดหาสถานที่ในการดำเนินงาน

  กลุ่มงานงบประมาณ

  ๑.นางสาวรินทราย โต้หนองแปน หัวหน้างาน

  ๒.นางสาวอรยา เฉิดละออ        รองหัวหน้างาน

  ๓.นางสาววิจิตรา ภูตองโขบ กรรมการ

  ๔.นางสาวสุนิศา ปดิฐพร กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสภานักเรียน จัดสรรงบประมาณ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานอำนวยการ

  ๑.นางสาวลภัชญา ศรีบางน้ำชล    หัวหน้างาน

  ๒.นางสาวพรปวีณ์ โพนกองเส็ง    รองหัวหน้างาน

  ๓.นายนภัสกร ถินไผ่บูลย์           กรรมการ

  ๔.นางสาวเมทินี ภักดิ์ดีรักษ์        กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่ วางแผนจัดดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆตามแผนงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานพิธีกรและประชาสัมพันธ์

  ๑.นางสาวเยอรดีน แวดอุดม หัวหน้างาน

  ๒.นายพงศกร โคสุโน รองหัวหน้างาน

  ๓.นางสาวอรณี สุนารถ กรรมการ

  ๔.นางสาวสุภาวดี พุดละ กรรมการและเลขานุการ

  กลุ่มงานพิธีกรและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆและเป็นพิธีกรในพิธีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

  กลุ่มงานปฏิคม

  ๑.นางสาวอรอนงค์ แดนหงส์ศรี    หัวหน้างาน

  ๒.นายยุรนันท์ กุญชะโมรินทร์        รองหัวหน้างาน

  ๓.นางสาวนาถญานี จุลบุรมย์      กรรมการ

  ๔.นางสาวธิดารัตน์ สุนา            กรรมการ

  ๕.นางสาวศลิตา วรสินธุ์             กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่ บริการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและดูแลจัดหา เตรียมสถานที่ในการดำเนินกิจการต่างๆและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานบุคคล

  ๑.นางสาวอาทิตยา แก่นนาคำ      หัวหน้างาน

  ๒.นางสาวจันทร์อารี แปนใจ       รองหัวหน้างาน

  ๓.นางสาวญาณัจฉารา คำชมพู     กรรมการ

  ๔.นางสาวธิดารัตน์ สุนา             กรรมการ

  ๕.นางสาวศลิษา วรสินธุ์            กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่ มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร จัดหาบุคลากรทำหน้าที่ตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับบุคลากร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  4.กลุ่มงานกิจการนักเรียน

  นายจักริน พุทธบุรี ตำแหน่ง        รองนายกสภานักเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  กลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรม

  ๑.นายชินวัฒน์ ภูแสนศรี หัวหน้างาน

  ๒.นายยุรนันท์ กุญชะโมรินทร์  รองหัวหน้างาน

  ๓.นายณัฐกรณ์ แม้นพรหม กรรมการ

  ๔.นายปฐพี ดอนประทุม กรรมการ

  ๕.นายกษิดิศ พลโสกเชือก กรรมการ

  ๖..นายคมกริช เห็มสมัคร กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่ ดูแลการเข้าแถวหน้าเสาธง การตรวจสอบความเรียบร้อยในระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนรวม

  ๑.นางสาวนาถญานี จุลบุรมย์ หัวหน้างาน

  ๒.นางสาวอรมณี สุนารถ รองหัวหน้างาน

  ๓.หัวหน้าห้องเรียนทุกห้อง กรรมการ

  ๔.นางสาวอารีย์ยา โคตรมูล กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่ ดูแลการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างตรวจสอบรณรงค์ในการมีส่วนร่วมและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานอาคารสถานที่

  ๑.นายเกียรติศักดิ์ ภูปาทา หัวหน้างาน

  ๒.นายธนวิชญ์ มณีขัตน์ รองหัวหน้างาน

  ๓.หัวหน้าห้องเรียนทุกห้อง กรรมการ

  ๔.นางสาวกนกพร เที่ยนเทียง กรรมการและเลขานุการ

  มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดของอาคารสถานที่ต่างๆและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๕.สำนักงานนายกสภาองค์การนักเรียน

  ๑.นายปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์           หัวหน้าสำนักงาน

  ๒.นายพงศกร โคสุโน      รองหัวหน้าสำนักงาน

  ๓.นางสาวอรยา เฉิดลออ  รองหัวหน้านักงาน

  ๔.นายภคพงษ์ หนองเสนา กรรมการ

  ๕.นายธราเทพ สมวัน      กรรมการ

  ๖.นายเฉลิมเดช กองวิเศษ กรรมการ

  ๗.นางสาวอมิตา กัลยกฤต กรรมการและเลขานุการ (เลขานุการสภานักเรียนโดยตำแหน่ง)

  มีหน้าที่ พิจารณาแผนงาน อนุมัติการใช้งบประมาณที่ใช้ในงานของสภานักเรียน ตรวจสอบงานและการใช้งบประมาณ มอบหมายงาน ประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานและหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสภานักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-811278 อีเมล์: KPS@kalasinpit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัตติยา ภูบุญเติม โทรศัพท์: 0821041348 อีเมล์: rattiya@kalasinpit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]