• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการตามมาตรฐานสากล

            ๒. สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับ

  หน่วยงานราชการ  ชุมชนในท้องถิ่นโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศชาติด้วยระบบการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

            ๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์  สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  สร้างองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้

            ๔. จัดส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการนำ ICT  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงตนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

            ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี  ปลอดภัยจากโรคและสิ่งเสพ

  ติด  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสาธารณะด้วยคุณภาพ  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก

   

  เป้าประสงค์   

            ๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก  และเป็นผู้นำทางวิชาการตามมาตรฐานสากล

            ๒. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  และรับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศชาติด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล

            ๓. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  ด้านการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารญาณและมีวิสัยทัศน์  สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  สร้างองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันในเวทีโลก

            ๔. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการนำ ICT  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงตนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

            ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี  ปลอดภัยจากโรคและสิ่งเสพ

  ติด  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสาธารณะด้วยคุณภาพ  ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-811278 อีเมล์: KPS@kalasinpit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัตติยา ภูบุญเติม โทรศัพท์: 0821041348 อีเมล์: rattiya@kalasinpit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]