โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ประวัติโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

 

ชื่อ                           สถานศึกษาแก้วเสด็จพิทยาคม

            ที่ตั้ง                    เลขที่  125  หมู่  4  ตำบลหนองแวง  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

                ปีที่ก่อตั้ง                เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  2535     โดย   นายเจริญ   อิ้งจะนิล   ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมเด็จพิทยาคม  ได้ยื่นหนังสือต่อกรมสามัญศึกษาขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาขา โดยมอบให้ นายสุรินทร์       อสุระพงศ์   เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน และได้รับการอนุมัติจากสภาตำบลหนองแวงให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (โคกหนองเป้า) เป็นที่ตั้งของโรงเรียน

พ.ศ. 2535            ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2535  รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1  แบบสหศึกษา  มีนักเรียนจำนวน  88   คน  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  แต่ยังไม่มีอาคารเรียน จึงขอยืมอาคารเรียนจากโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีนายสุรินทร์  อสุระพงศ์  เป็นผู้ดูแลสาขา

พ.ศ. 2535            ในภาคเรียนที่  2   ได้ย้ายออกมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอยู่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนใหม่ จำนวน  1  หลัง

พ.ศ. 2536- 2537                ได้ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราว อีก 1 หลัง รวมเป็น 2  หลัง เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั้น ม. 1 – ม. 3   จำนวน  6  ห้องเรียน   มีนักเรียน จำนวน   259  คน    โดยมีนายสุรินทร์   อสุระพงศ์  เป็นผู้ดูแลสาขา

พ.ศ. 2538            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม เป็นเอกเทศจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เมื่อวันที่   23   มีนาคม   2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข , ค, จำนวน  3  หลัง  ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องพิเศษ  ห้องบริการ  โรงฝึกงาน และหอประชุมเอนกประสงค์ใต้ถุนอาคาร ก.

พ.ศ. 2539              เมื่อโรงเรียนได้ก่อสร้างจนเสร็จ จึงนำนักเรียนขึ้นเรียนอาคารใหม่ จัดการเรียนการสอนเป็น  8  ห้องเรียน มีครู - อาจารย์  รวม  9   คน

พ.ศ. 2540            รื้ออาคารชั่วคราว  3   หลัง  นำไปสร้างเป็นโรงอาหารให้เป็นสัดส่วนและเรียบร้อย จัดการเรียนการสอนเป็น  10  ห้องเรียน ครู – อาจารย์  9  คน

พ.ศ. 2541            ได้รับอนุมัติให้เปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  2  ห้องเรียน จึงจำเป็นต้องสร้างห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่มีที่เรียนใต้ถุนอาคาร ก. จำนวน  2  ห้องเรียน เป็นห้องเรียนชั่วคราว  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดยาและสารเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างดี จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากเขตการศึกษา  10

พ.ศ. 2542            ได้ใช้ห้องเรียนพิเศษในอาคาร ก.  ทั้งหมด เช่น ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องคหกรรม ห้องวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกระทั้งอาคาร ค. ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกงาน ก็ถูกนำมาใช้เป็นห้องเรียน

พ.ศ. 2543            โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงชั้น ม. 6 ทำให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนไม่มีที่เรียน จึงได้ทำหนังสือขออนุมัติต่อเติมอาคาร ( บริเวณที่ประชุมเอนกประสงค์ ) จำนวน  5  ห้องเรียน

พ.ศ. 2545            โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมและโรงอาหาร แบบ 100/27 และอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร

พ.ศ. 2547            ได้มีการโยกย้ายผู้บริหารโดย นายสมนึก   จิตตภานันท์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายสุรินทร์   อสุระพงศ์

พ.ศ. 2547            โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แบ่งเป็น 13 ห้อง จำนวนนักเรียน   376  คน   โดยมีผู้อำนวยการสมนึก   จิตตภานันท์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีครู และบุคลากร ทั้งหมด 21 คน นักการภารโรง 2 คน

พ.ศ. 2550            โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำนักศึกษามาเข้าค่ายอาสาพัฒนาสร้างอาคารโรงอาหารแบบถาวรให้จำนวน  1  หลัง

พ.ศ. 2552             โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งมาซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู  และจัดทำศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสร้างจิตอาสาชุมชน

พ.ศ. 2554            โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แบ่งเป็น 7 ห้อง จำนวนนักเรียน   188  คน   โดยมีผู้อำนวยการสมนึก   จิตตภานันท์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีครู และบุคลากร ทั้งหมด 17 คน นักการภารโรง 2 คน

พ.ศ. 2555            โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แบ่งเป็น 6 ห้อง จำนวนนักเรียน   117  คน   โดยมีผู้อำนวยการสมนึก   จิตตภานันท์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีครู และบุคลากร ทั้งหมด 18 คน นักการภารโรง 2 คน

พ.ศ. 2556             นายสมนึก  จิตตภานันท์ ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ  ได้รับแต่งตั้งนายกนก  ยนต์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมแทน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-23 13:54:28 น.

นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้วเสด็จพิทยาคม

นางอัญวิษา มุละนันทน์
นายธวัชชัย มูลเหลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,893
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-019868 อีเมล์: ksp_2555@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสกสรร เรืองเดช โทรศัพท์: 0610219219 อีเมล์: seksan.rua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]