• ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” เปิดสอนแบบสหศึกษา วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2535 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กิ่งอำเภอนาคู ได้ร่วมกันบุกเบิกถางป่าสาธารณประโยชน์ บ้านนางาม-ดอนแคน เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จนกระทั่งวันที่ 11 มีนาคม 2535  จึงได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว พื้นคอนกรีต หลังคามุงแฝก ขนาด 6x36  ตารางเมตร โดยไม่ได้รับงบประมาณของทางราชการเลย  ในปีเดียวกัน ท่านเจ้าคุณญาณเวทีพัฒนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯได้รับโรงเรียนไว้ในความอุปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากพนักงานบริษัทไทยแอสไรล์  ในเครือบริษัทไทย มาซากิ และได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 3,500  บาท และได้รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  104  คน โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา“กรป.กลางอุปถัมภ์” ได้แต่งตั้งให้      นายสมเล็บ  คุ้มหินลาด อาจารย์  2  ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขา  มีครู-อาจารย์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” จำนวน  6  คน มาปฏิบัติหน้าที่การสอน

              วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538  กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ ให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา”พร้อมกับแต่งตั้งให้ นายสมเล็บ  คุ้มหินลาด ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งครู-อาจารย์ จำนวน  5  อัตรา และนักการภารโรง จำนวน  2  อัตรา พร้อมทั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก.ข.ค. บ้านพักครู  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง  สนามบาสเกตบอล  1  สนาม ถังเก็บน้ำฝน คสล. แบบ ฝ.33  จำนวน  1  ชุด

              วันที่ 15  ตุลาคม 2538  พระราชมุนี เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม  กรุงเทพฯ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก.ข.ค. และอาคารประกอบเช่นบ้านพักครู บ้านพักภารโรงห้องน้ำห้องส้วม

              ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียน เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ซึ่งโรงเรียนรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีแรก ได้จำนวน  35  คน

              ปีการศึกษา 2544 มีการจัดการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542  มีครู จำนวน 14  คน ครูอัตราจ้างจำนวน 5  คน มีนักเรียน จำนวน  357  คน  โดยมีนายสมเล็บ  คุ้มหินลาด  เป็นอาจารย์ใหญ่

              ปีการศึกษา 2546   โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างโรงอาหาร  ขนาด 300 ที่นั่ง

            ปีการศึกษา  2547 มีคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ให้ นายสมเล็บ  คุ้มหินลาด  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ นายเข็มเรียน  รังหอม  ตำแหน่งครู  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

            ปีการศึกษา  2548 มีคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 แต่งตั้งให้ นางบุญหนา บุญเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา

            ปีการศึกษา 2549  คำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 แต่งตั้งให้ นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา

            ปีการศึกษา 2551  คำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 แต่งตั้งให้ นายวรุตม์ เขจรสัตย์    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา

            ปีการศึกษา 2553 คำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แต่งตั้งให้นายนิทัศน์  มัธยมนันทน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา

            วันที่ 28  สิงหาคม พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แต่งตั้งให้นางสาวทศพร  ทักษิมา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา

             วันที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แต่งตั้งให้นายอุดม   กัสมัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา

       วันที่ 17  มีนาคม  พ.ศ. 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แต่งตั้งให้นายเผดิมชัย   ศรีโท  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

        วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  แต่งตั้งให้นายวินัย  รัตนมาลี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:56:10 น.

โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043010140 อีเมล์: Bypschool188@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ เผือดผุด โทรศัพท์: 0813802279 อีเมล์: krutum11.01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]