• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

   2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา)  มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)

  3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงาน

       เขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)

  4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร

        และจัดการศึกษา    (ออกตามม.39วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)

  5)ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา    พ.ศ. 2546  (ออกตาม ม.35พรบ.บริหาร ศธ.)

   6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

   7) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:56:10 น.

โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043010140 อีเมล์: Bypschool188@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ เผือดผุด โทรศัพท์: 0813802279 อีเมล์: krutum11.01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]