• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ / เป้าหมาย

  พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวปฏิรูปการ  ศึกษา

  2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. ปรับระบบการจัดองค์กร และสร้างบริหารการจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม ค่านิยม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  5. เร่งขยายเครือข่าย ศูนย์วิทยบริการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการศึกษาทางไกล

  6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

   

  เป้าหมาย / มาตรฐานการศึกษา

  1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนครบ 100%

  2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐานของ สพฐ.

  3. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารชัดเจน การบริหารจัดการเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

  4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ

  5. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ตลอดจนทักษะอื่นๆตามหลักสูตร

  6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-01 22:56:10 น.

โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043010140 อีเมล์: Bypschool188@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ เผือดผุด โทรศัพท์: 0813802279 อีเมล์: krutum11.01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]