โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองม่วง

 

โรงเรียนบ้านหนองม่วงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2502 ที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งนายขามดำรงตำแหน่งครูใหญ่

 

                 โรงเรียนบ้านหนองม่วง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ    กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2502 ที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 3 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว

จ.สกลนคร  ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านหนองม่วง 

                  ครั้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2509 ทางราชการจึงได้บรรจุครูมาทำการสอน 2 คน คือ นายขาม  สินธุโคตร วุฒิ พ.ป.และนางสมดี  สรรพเลิศ  วุฒิ พ.  ส่วนนายยศศักดิ์  วสัตย์ ได้เข้าไปช่วยทางราชการที่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสว่างแดนดิน  นายขาม  สินธุโคตร  รักษาการแทนครูใหญ่ ต่อมา  นางสมดี  สรรพเลิศ  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ทางราชการจึงให้  นายประกาศ  สรรพเลิศ  ครูโรงเรียนบ้านปทุมวาปี   มาทำการสอนเป็นการชั่วคราว  และได้ย้าย  นางสมดี  สรรพเลิศ  ไปสอนที่โรงเรียนบ้านปทุมวาปี  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพื้นไม้  หลังคามุงด้วกระดาน  คิดเป็นเงินราคา 1,500 บาท  ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง  นายยศศักดิ์  วสัตย์   วุฒิ ป. มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และทำการสอนเพียงคนเดียว   มีนักเรียนจำนวน 32 คนเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกัน

                   ต่อมา  วันที่ 1 ตุลาคม 2509  ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบานไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงเรียนนี้จึงถูกโอนไปด้วย  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2512 ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายขาม  สินธุโคตร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ในปีงบประมาณ 2512   และทางราชการเห็นว่าอาคารเรียนเก่าชำรุดมาก  ไม่สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน  พร้อมทั้งราษฎรได้ให้ไม้สมทบเป็นทุนในการก่อสร้าง  ทางราชการจึงให้งบประมาณทำการก่อสร้าง  25,000บาท ตามแบบ ป.1 ก   ขนาด 2 ห้องเรียน  และได้เริ่มก่อสร้าง  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2512    เป็นอาคารพื้นไม้  มุงด้วยสังกะสี  ในการก่อสร้างไม่มีผู้รับเหมามาทำการก่อสร้าง  เพราะเห็นว่ามีงบประมาณน้อย  และเป็นเขตพื้นที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์คุกคามอย่างหนัก  ศึกษาธิการอำเภอสว่างแดนดินจึงมอบให้ครูใหญ่เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  เมื่อก่อสร้างเสร็จคิดเป็นเงิน  50,000 บาท   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2512   และทางราชการได้โอน นายประกาศ   สรรพเลิศ

ไปเป็นครูค่ายลูกเสือ  อ. กุสินารายณ์  จ. กาฬสินธ์  วันที่ 4พฤศจิกายน 2513  ทางราชการได้บรรจุ นายบุญเลิศ  นามมณี  มาเป็นครูช่วยสอน  ต่อมาได้บรรจุ นายบัญญัติ  สุระพา  มาเป็นครูอีกในวันที่ 3พฤษภาคม 2515  ในช่วงนี้มีการย้ายสับเปลี่ยนกันเรื่อยมา  จนกระทั่ง  นายขาม  สินธุโคตร  เกษียณอายุ  และเป็นช่วงที่โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดสำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง  นายพูนสวัสดิ์  วงศ์ประทุม  วุฒิ พ.ม.  อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านทันสมัยมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อ พ.ศ.2515

                   ในปีการศึกษา 2525 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26  ขนาด 2 ห้องเรียน  งบประมาณ 399,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในระยะนี้ทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือเงินค่าอาหารกลางวันจากมูลนิธิฝนหยาดเดียวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท  ปี 2526 ทางโรงเรียนได้รับมอบสนามเด็กเล่น จากทางหน่วยนพค. 32  กปร. กลาง    ในปีงบประมาณ 2528  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.33  พิเศษ  และเรือนเพาะชำ   ปีงบประมาณ 2530  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601  ขนาด 2 ที่นั่ง  จำนวนเงิน 25,000 บาท  พร้อมบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 20-25 เมตร  ลึก 1.50 เมตร  งบประมาณปีกาารศึกษา 2528  ได้เปิดทำการสอน  ป. 1 ,3 ,5   3 ห้องเรียน ข้าราชการครู  5 คน  คือ นายพูลสวัสดิ์   วงศ์ประทุม   2.  นายไพโรจน์  คิสาลัง   3. นายปัญญา

สุระเสน  4.นางวิบูลลักษณ์  โคตรสระ   5. นางสิริรัตน์  พรหมสอน     ปีการศึกษา 2532 นายไพโรจน์  คิสาลัง  ได้ย้ายไปรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนจงกลกิตติขจร  เมื่อ  วันที่  1เมษายน 2532  ส่วนนางสิริรัตน์  พรหมสอน  ก็ได้ขอไปช่วยราชการที่โรงเรียนชุมชนบ้านคำบิด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2532  และได้รับย้าย วันที่ 26 มิถุนายน 2532  ได้รับตัว นายทวีเดช  ยิ่งยืน ที่ย้ายมาใหม่จาก  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ  สปอ.สว่าง ฯ   ส่วนนางสิริรัตน์   พรหมสอน เมื่อครบ  6  เดือนก็ได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮง

                   ปีการศึกษา 2533  เปิดทำการสอน 5 ชั้น คือ เด็กเล็ก  ป. 1,2,3,5  ครู 5 คน   และ ได้รับย้ายข้าราชการครูมาใหม่ คือ นายฟื้น  พรหมวิชัย  ที่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองแวง  เมื่อวันที่  1 เมษายน 2533

                   ปีการศึกษา 2534 มีข้าราชการครู 5 คน เปิดสอนชั้น  เด็กเล็ก ป.1,2,3,4,6     6 ชั้นเรียน   และทางโรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งนักการภารโรง  1 ตำแหน่ง  โดยมีผู้สอบได้   คือนายวีระพล  โสมณวัตร  เข้ารับรายงานตัวเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2534 เริ่มปฏิบัติราชการ

                   ปีการศึกษา 2535 มีข้าราชการครู 5 คน  เปิดทำการสอน  ชั้นเด็กเล็ก  ป.1-ป.6  7 ชั้นเรียน   โดยให้ นายทวีเดช  ยิ่งยืน  ทำการสอน 2 ห้องเรียน คือ ป.2,3  เพราะครูขาดเกณฑ์  จนถึงเดือน ตุลาคม 2535  จึงได้รับย้ายครูใหม่ 2 คน คือ นายนรงศักดิ์  พรหมสาขา   ณ  สกลนคร  และนางละเอียด  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  ที่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านตาล  อ.สว่างแดนดิน  จ. สกลนคร

                   ปีการศึกษา 2536 มีข้าราชการครู 7 คน  เปิดทำการสอนทุกชั้นเรียน  นักเรียน 136 คน  ปีการศึกษา 2537 เปิดทำการสอนปกติ  ส่วนปีการศึกษา 2538  ในเดือนตุลาคม  2538  มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง  โดยนายพูลสวัสดิ์  วงศ์ประทุม ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่บ้านทันสมัย  และนายโยวา  พรหมสุขันธ์ครูใหญ่บ้านทันสมัยมาดำรงตำแหน่งแทน    ปีการศึกษา 2539  โรงเรียนมีครู 7 คน เปิดสอนชั้น อนุบาล 1,2  ป.1-ป.6  และทางโรงเรียนได้รับมอบบ่อเลี้ยงปลา  จากกรมชลประทาน  ที่สร้างให้ ขนาด 60-80 เมตร  ลึก 3 เมตร วันที่ 1 สิงหาคม 2539    พร้อมได้รับจัดสรรเครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตน์   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ด้วย

                   ปี 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29  4 ห้องเรียน   งบประ

มาณ 1,834,000  ( หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) พอถึงเดือน มิถุนายน 2542

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม 2 ห้องเรียน ในวงเงิน 146,000 บาท  ( หนึ่งแสนสี่หมื่น

 หกพันบาทถ้วน )  ได้รับมอบงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542

                   ปี 2542  ได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ อนุบาล1-2  ป.1-ป.6  ครบทุกชั้น และ

ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26  4 ที่นั่งในราคา  105,000 บาท

                    ปี  2544  เดือนตุลาคม  2544  นายโยวา  พรหมสุขันธ์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองม่วงได้ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพนสวาง  นายฟื้น  พรหมวิชัยได้ทำการรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนชั่วคราว  เดือนมกราคม 2545  คณะครูและกรรมการสถานศึกษาได้บริจาครั้วเสาคอนกรีดเป็นจำนวน  45  ต้น

                   ปี 2545 วันที่  8  เดือนมีนาคม  2545  นายสุรนัย   เหมะธุลินได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านโพนไผ่  สปอ.วาริชถูมิมาเป็นอาจารย์ใหญ่ เดือนมิถุนายน  2545  คณะครูและขาวบ้านหนองม่วงได้บริจาคพัดลมและเสารั้วคอนกรีด  เป็นจำนวน   300    ต้น

                   ปี  2547  นายสุรนัย  เหมะธุลิน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองแวง  อ.วาริชภูมิ   นายประมงค์  สุขชิน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น  อ.พังโคน   ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2547  คำสั่ง สพท.สน.2  ที่  432/2547  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2547

                   ปี 2548  นางวิบูลลักษณ์  โคตรสระ  ครู คศ.2  ย้ายไปโรงเรียนอภัยรงธรรม  ต.ปทุมวาปี  นางภัสรา  เอกมาตร  โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว  สักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3  อ.เซกา  จ.หนองคาย  ย้ายมาแทน  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2548  ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองม่วง ที่ 16/2548  ลงวันที่  30  มีนาคม  2548

                   ปี 2552  นางสาวสุธีรา  ปางบุญ  ได้รับคำสั่งมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2552  ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองม่วง ที่  20/2552  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2552              และนายเวียงชัย  นามวงษ์  ได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูมาดำรงตำแหน่ง ค  ได้ศ. 1  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2552 ตำแหน่ง

                   ปี  2553  นายประมงค์  สุขชิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าหนองม่วง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านปทุมวาปี  ช่วงนี้นายฟื้น  พรหมวิชัย  ตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง 

วันที่  1  ธันวาคม  2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายชุมพร  กรุณานำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2    และมารับตำแหน่งในวันที่  1  ธันวาคม  2553  จนถึงปัจจุบัน

                     ปี  2558  นายชุมพร  กรุณานำ    ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนส่องดาว  ช่วงนี้นายฟื้น  พรหมวิชัย  ตำแหน่งครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง 

                     ปี  2558  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2558   นายเดชชัย    สารบรรณ   สอบคัดเลือกบรรจุดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-12-28 20:50:27 น.

นายเดชชัย สารบรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วง

นายปิยวิทย์ สำราญพัด
นายณรงค์ศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

969
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042720112 อีเมล์: nong.2554@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางลักษณีวรรณ นามวงษ์ โทรศัพท์: 0817906067 อีเมล์: m2wnamwong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]