โรงเรียนบ้านนาสีนวล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

   พันธกิจ

  1.  สร้างระบบบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

  2.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

  3.  พัฒนาระบบ  ICT ในการจักการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียนสู่สากล

   

  เป้าประสงค์

                      1. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

                      2. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ ลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบท

                      3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบ   ICT  ที่ได้มาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศุภวุฒิ พิมกินรีย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจุฑามาศ ราชสิน

 • นายดิเรก คำทะเนตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,857
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: naseenaun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีระยุทธ อ่อนสุระทุม โทรศัพท์: 0883404065 อีเมล์: weerayutonsuratum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]