โรงเรียนบ้านโนนพอก


ประวัติโรงเรียนบ้านโนนพอก

 

โรงเรียนบ้านโนนพอก ตั้งเมื่อวันท่ี 2 กันยายน  2483  โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลสว่าง 9 บ้านโนนพอก โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองครองเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำารสอนครั้งแรกมีนักแรียน 23 คน มีครู 1 คน คือนายสียอน การีชุม  ในปี พ.ศ. 2485  ราษฎรได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในท่ีดินสาธารณะท่ีสงวนไว้ จำนวน 42 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา  ในปีพ.ศ. 2494 ราษฎรบ้านโนนพอก  บ้านสายร่องข่าและบ้านหนองครอง  ได้จัดหาตัวไม้มาสมทบกับทางราชการ  มาทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก แบบ ป.1 ก 2 ห้องเรียน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านโนนพอกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางปารวี เจริญยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนพอก

นายพงค์พันธุ์ โคตรพรม
นายกับเพศ คำลือชา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

30
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนพอก โทรศัพท์: 042-720043 อีเมล์: parawee102@gmai.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธงชัย อัมวงศา โทรศัพท์: 0836683220 อีเมล์: thongchai7028@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ