• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

   

  ๑.  นางสาวเกสรา  อุ่นคำ                              ม.๓  ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  ๒.  นายธีรพล อัมวงศา                                ม.๓  รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  ๓.  นางสาวอริสา  กุมารสิทธิ์                          ม.๓  รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  ๔.  นางสาวจินตนา  อุปการ                          ม.๓  เลขานุการ

  ๑.  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
            ๑.๑  นายธีรพล  อัมวงศา                              ม.๓  หัวหน้าฝ่าย
            ๑.๒  นางสาวกิติยาภรณ์  พิชัย                        ม.๒  รองหัวหน้าฝ่าย
            ๑.๓  เด็กชายธนบูลย์  โสสุทธิ์                         ม.๑  กรรมการ
            ๑.๔  เด็กชายวัชรพงษ์  หันโพธิ์                        ม.๑  กรรมการ  

  ๒. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง  ประกอบด้วย

            ๒.๑ นายณัฐพงศ์   สาขา                              ม.๓  หัวหน้าฝ่าย

            ๒.๒ เด็กชายราเชนทร์  ชัยวงค์                        ม.๒  รองหัวหน้าฝ่าย

            ๒.๓ เด็กชายสพลดนัย  มีแต้ม                         ม.๒  กรรมการ

            ๒.๔ เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญพา                       ม.๑  กรรมการ

           

           

   

  ๓. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

            ๓.๑ นายปรเมศ  ชาติชำนิ                             ม.๓  หัวหน้าฝ่าย

            ๓.๒ เด็กชายกมลวัตร  อัมวงศา                        ม.๒  รองหัวหน้าฝ่าย

            ๓.๓ เด็กชายสันติสุข  ชาทองยศ                       ม.๑  กรรมการ

            ๓.๔ เด็กหญิงอัชญา  สงวนรักษ์                       ม.๑  กรรมการ

  ๔. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม

            ๔.๑ นางสาวปรางค์ทิพย์  แก้วบู่                       ม.๓ หัวหน้าฝ่าย

            ๔.๒ นางสาวชฏารัตน์  สุโยธา                         ม.๓  รองหัวหน้าฝ่าย

            ๔.๓ นางสาวสุพัฒตรา  แก้วบัวเคน          ม.๓  กรรมการ

            ๔.๔ เด็กหญิงวชิรญาศ์  ลาทอง                        ม.๒  กรรมการ

            ๔.๕ เด็กหญิงยุพิน  ทองธิราช                          ม.๑  กรรมการ

  ๕. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย

            ๕.๑ นางสาววรรณนิสา  มีจังหาร                     ม.๓ หัวหน้าฝ่าย

            ๕.๒ นางสาวจินตนา  อุปการ                          ม.๓ รองหัวหน้าฝ่าย

            ๕.๓ เด็กหญิงตีรนิตย์  ขำเพ็ชร                         ม.๒ กรรมการ
            ๕.๔ เด็กหญิงพัทธวลิน  ศิริโชติ                        ม.๑ กรรมการ   
            ๕.๕ เด็กหญิงปลายฝน  บาลลา                        ม.๑ กรรมการ

  ๖. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม

            ๖.๑ นายสยามณัฐ  สีพิมสาร                          ม.๓ หัวหน้าฝ่าย

            ๖.๒. เด็กชายสราวุฒิสาธุชาติ                          ม.๒ รองหัวหน้าฝ่าย

            ๖.๓ เด็กหญิงปณิตา  บาลลา                          ม.๒ กรรมการ

            ๖.๔ เด็กหญิงณัฐจิตตรา  ชาทองยศ                   ม.๑ กรรมการ

           

  ๗.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย

            ๗.๑ นายกฤษกร  บุญเริ่ม                              ม.๓ หัวหน้าฝ่าย                    

            ๗.๒ เด็กชายสพลดนัย  มีแต้ม                         ม.๒ รองหัวหน้าฝ่าย

            ๗.๓ เด็กชายกิตติพงษ์  เจริญถาวรวัฒน์               ม.๒ กรรมการ

            ๗.๔ เด็กหญิงกัณนิกา  เกิ่งพิทักษ์                      ม.๒ กรรมการ
            ๗.๕ เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทร์ลือชัย                ม.๑ กรรมการ

  ๘. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

            ๘.๑ นายธรรมนูญ  หาดแมน                          ม.๓  หัวหน้าฝ่าย

            ๘.๒ นายปรเมท   ชาติชำนิ                            ม.๓ รองหัวหน้าฝ่าย

            ๘.๓ เด็กชายอัษฏา  แสงเรือง                          ม.๒ กรรมการ

            ๘.๔ เด็กชายสุริยา  สิงหบุตร                          ม.๒ กรรมการ

            ๘.๕ เด็กชายชินกร  ชินโย                              ม.๑ กรรมการ

  ๙. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม

            ๙.๑ นางสาวพัทธวรรณ  ยังธิสาร                      ม.๓  หัวหน้าฝ่าย

            ๙.๒ นางสาวจินตนา  อุปการ                          ม.๓ รองหัวหน้าฝ่าย

            ๙.๓ เด็กชายสพลดนัย  มีแต้ม                         ม.๒ กรรมการ

            ๙.๔ เด็กหญิงนงนภัส  จำปาทอง                      ม.๒ กรรมการ

            ๙.๕ เด็กหญิงจีระนันท์  ทิพวัง                         ม.๑ กรรมการ

  ๑๐. คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายเหรัญญิก 

            ๑๐.๑ นางสาวปนัดดา   รุ่งเรือง                       ม.๓ หัวหน้าฝ่าย

            ๑๐.๒ นางสาวชฏารัตน์  สุโยธา                       ม.๓ รองหัวหน้าฝ่าย

            ๑๐.๓ เด็กหญิงกิติยาภรณ์  พิชัย                       ม.๒ กรรมการ

            ๑๐.๔ เด็กหญิงพรนภัส  อินทะเสย์                    ม.๑ กรรมการ

            ๑๐.๕ เด็กหญิงนวดี  จุลศรีสิงห์                        ม.๑ กรรมการ

  ๑๑. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายเลขานุการ

            ๑๑.นางสาวอริสา  กุมารสิทธิ์                          ม.๓  หัวหน้าฝ่าย

            ๑๒.เด็กหญิงนงนภัส  จำปาทอง                       ม.๒  รองหัวหน้าฝ่าย

            ๑๓.เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญพา                        ม.๑  กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางโขมพัสต์ อัมวงศา

 • นางรัชกร พลากุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,646
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตาลเลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042165643 อีเมล์: tanlianschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุชานัน ศรีสร้อย โทรศัพท์: 0807570286 อีเมล์: krupookcy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]