โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  ๑.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  มีความรู้และรู้จักดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัย และการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้มีุคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๓.   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสารถ มีคุภาพตามมาตรฐานิชาชีครู

  ๔.   พัฒนาะบบริหหารให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรงรับการระจายอำนาจ

  ๕.   ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stake Holder) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามศักยภาพ

   

   

  วัตถุประสงค์ (Goal)

  ๑. นักเรียนมีคุณธรรม มีความรู้และรู้จักดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๓. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  ๔. ระบบบริหารมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

  ๕. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stake hoder) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามศัักยภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:54:50 น.

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 0833577806 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนกกาญจน์ แสนศิริวัฒนกุล โทรศัพท์: 0864585322 อีเมล์: thinkpink299@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]