โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 


 • ช่องทางเรื่องร้องเรียน
  • ถาม - ตอบ

   

 • ดาวโหลด
 • เอกสารต่างๆ
  1. หลักสูตรสถานศึกษา
  2. แผนปฏิบัติการ
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.พัฒนาคุุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

  3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย

  4.ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่่น นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงาน

  เป้าหมาย

  1.โรงเรียนมีระบบคุณภาพภายในที่ดีและมีคุุณภาพ

  2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  4.ผู้เรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  5.ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

  6.ประชากรในวัยเรียนได้เข้าเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

  7.บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

  8.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 15:14:18 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nongbua_ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปราโมทย์ เสนาคำ โทรศัพท์: 0940067157 อีเมล์: etuphingrang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]